XYHK1002 Tutkimusviestintä / Kasvatustieteet (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa käyttää kirjoittamista ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimusprosessin edistäjänä
• osaa rakentaa omaa tieteellistä tekstiään alansa konventioita noudattaen ja argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen
• osaa hankkia, antaa, vastaanottaa ja analysoida palautetta tieteellisen tekstin työstämisen eri vaiheissa
• osaa pitää omasta tutkimusaiheestaan suullisen asiantuntijaesityksen vieraalla kielellä
• on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä
• on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Sisältö

• omasta tutkimuksesta viestiminen kielirepertuaaria hyödyntäen
• prosessimaisesti työstetyn kasvatustieteiden alan tieteellisen tutkielman tuottaminen ja argumentoinnin taitojen syventäminen
• omaan tutkimusaiheeseen liittyvän suullisen asiantuntijaesityksen valmisteleminen ja pitäminen

Lisätiedot

Kytkentä oman pääaineen kandidaatintutkielmaan ja seminaariin.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX0000 Kypsyysnäytteen kieliasu, 0 op.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn.