XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys, ymmärtäminen ja tuottaminen lähelle B1-tasoa).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· hallita suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen strategioita
· ymmärtää yleiskielistä vuorovaikutusta
· selviytyä sekä suullisesti että kirjallisesti työ- ja opiskeluelämän tavallisimmissa vuorovaikutustilanteissa
· osata arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana
· ottaa itse vastuu oppimisestaan

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.

Sisältö

Kurssi räätälöidään kulloisenkin opiskelijaryhmän mukaan. Kurssilla vahvistetaan kielitaitoa opiskelun ja työelämän tarpeisiin.
Aiheita esim. akateeminen opiskelu ja työelämä, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä ja vuorovaikutustilanteita, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Lisätiedot

· Vapaavalintainen kurssi kaikille yliopisto-opiskelijoille.
· Pakollinen taloustieteen kandidaattitason opiskelijoille, jos venäjä on 2. vieras kieli.

Teema: Venäjän kieli, yhteiskunta ja työelämä

Oppimateriaalit

Kafe Piter 2

Esitietovaatimukset

Venäjän 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D-venäjän kursseja vastaavat taidot.