XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus (2-3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , venäjä

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä
· pystyä osallistumaan opiskeluun ja työelämään liittyviin vuorovaikutustilanteisiin
· osata perustella oma mielipiteensä ja argumentoida
· kyetä itsenäisesti kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Vuorovaikutustaitojen itse- ja vertaisarviointi.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusstrategioita sekä esiintymis- ja argumentointitaitoja.

Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, venäläinen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Kurssi sisältää vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Lisätiedot

· Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
· Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla venäjä on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Venäjän tekstitaidot –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan kielen viestintä- ja kieliopintoja.

Teema: Vuorovaikutustaitoja venäjäksi työelämään, yliopisto-opintoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Aihepiireinä mm. työelämä ja yliopisto-opiskelu, Suomen ja Venäjän vertailu (yhteiskunta, kulttuuri, arvot), ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima

Esitietovaatimukset

Valmennuskurssin suorittaminen