XVE0020 Venäjän normatiivinen kielioppi 2 (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi…
• omata selkeä käsitys venäjän kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein
• hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi
• kirjoittaessaan osata välittää tietoa ja ilmaista näkemyksiään

Suoritustavat

Kirjallisia harjoituksia sekä kirjallinen tentti.

Sisältö

Yhtenäinen ja laajahko esitys verbien kieliopillisista rakenteista ja käytöstä.

Lisätiedot

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen sekä kirjallisen tuottamisen arvioidut oppimistilanteet.

Esitietovaatimukset

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmennuskurssi tai hyvät koulutiedot.