XRUX1001 Ruotsin valmentava verkkomoduuli (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi

Osaamistavoitteet

• Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielenoppijana ja osaa arvioida kielitaitoaan
• Osaa kertoa itsestään ja yliopisto-opinnoistaan käyttäen kielen perusrakenteita ja sanastoa.
• Osaa ilmaista mielipiteitään opintoihin liittyvistä aihepiireistä
• Osaa lukea kohdekielisiä tekstejä
• Osaa etsiä tietoa ruotsiksi
• Osaa hyödyntää opiskelussaan apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä

Suoritustavat

Materiaali koostuu erilaisista teksteistä, videoista ja tehtävistä Moodlessa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti tutoropettajan avulla.

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan opintoihin ja työelämään liittyvää sanastoa sekä kerrataan keskeisimpiä kielioppirakenteita.

Arviointiperusteet

Osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. (moduuli ei ole alkeiskurssi)