Yliopistonopettaja, kirjoitusviestintä

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on

yliopistonopettajan tehtävä, kirjoitusviestintä, 2.1.2018 alkaen toistaiseksi

Yliopiston kielikeskus on monikulttuurinen akateemisen kielenoppimisen ja -opetuksen asiantuntijayksikkö, jonka henkilöstöön kuuluu 42 päätoimista työntekijää ja 40 tuntiopettajaa. Kielikeskuksen ensisijainen tehtävä on järjestää tutkintoasetuksen edellyttämät viestintä- ja kieliopinnot yliopiston kaikille perustutkintojen opiskelijoille. Vuosittain kielikeskus järjestää lähes 700 kurssia 18 eri kielessä. Lisäksi kielikeskus järjestää akateemisen kirjoittamisen ja tieteellisen viestinnän opetusta tohtorikoulutettaville, viestintä- ja kielikoulutusta yliopiston henkilöstölle sekä tukee yliopiston julkaisutoimintaa tarjoamalla käännös- ja kielentarkistuspalveluja.

Yliopistonopettajan tehtävät ovat opetuspainotteisia. Tehtävänä on suomen kielen kirjoitusviestinnän opettaminen ja opetuksen kehittäminen eri tieteenalojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä yliopiston henkilökunnalle. Tehtävä painottuu tieteellisen kirjoittamisen opetukseen perustutkintotasolla ja opetukseen liittyvään pedagogiseen kehittämistyöhön. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä muiden kielikeskusopettajien sekä yliopiston eri laitosten henkilökunnan kanssa. 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää suomen kielen opintoja, pedagogista koulutusta ja kokemusta yliopistotasoisesta kirjoitusviestinnän opetuksesta. Lisäksi edellytetään itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä laaja-alaista näkemystä kirjoittamisesta ja sen ohjaamisesta. Eduksi katsotaan perehtyneisyys informaatioteknologian alojen opetukseen. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus työskentelystä monikielisissä ja monitieteisissä tiimeissä sekä kokemus tutkimusperustaisesta opetuksen kehittämisestä.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2475,31 €/kk - 2865,30 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat: yliopistonopettaja Elina Jokinen, 040 522 6940, elina.k.jokinen@jyu.fi tai johtaja Peppi Taalas, peppi.taalas@jyu.fi. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Selvitys opetusansioista haettavana olevan tehtävän näkökulmasta (OPETUSPORTFOLIO). Selvitys opetusansioista on ansioluetteloa täydentävä asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän näkökulmasta. Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2-3 sivun mittaista tiivistä tekstiä, jonka liitteenä on hakijan kriittisesti valitsemat näytteet.

Hakemus tulee jättää viimeistään 12.11.2017 sähköisellä hakulomakkeella.