Tutkijatohtori, kemia

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, kemia, 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmen vuoden määräajaksi.

Tehtävä sijoittuu prof. Gerrit Groenhofin johtamaan laskennallisen biomolekyylien dynamiikan tutkimuksen ryhmään. Tehtävään haetaan motivoitunutta henkilöä, jolla on tohtorin tutkinto fysiikasta tai fysikaalisesta kemiasta. Tehtävää voivat hakea myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat, joiden tohtorin tutkinto on hakuvaiheessa vielä kesken. Statistisen mekaniikan tuntemus ja kokemus tietokoneohjelmoinnista lasketaan eduksi tehtävää täytettäessä. Tehtävä nivoutuu laajaan kansainväliseen yhteistyöhön (Alankomaat, Ruotsi, Saksa) monitieteisessä tutkimushankkeessa, jolloin tehtävään valittavalle on eduksi matkustusvalmius, erityisesti sujuva englannin kielen kielitaito sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa tieteellistä näyttöä tieteellisten julkaisujen muodossa.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuustason 5-6 (2 865,30 € / kk - 3 340,77 € / kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja nettisivuiltamme tai professori Gerrit Groenhofilta (gerrit.x.groenhof@jyu.fi).

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää (pdf-tiedosto):

  1. Hakemus/lyhyt motivaatiokirje, josta käy ilmi hakijan tutkimusintressit.
  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje), sisältäen julkaisuluettelon ja kahden suosittelijana toimivan vanhemman tutkijan yhteystiedot.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.10.2017 sähköisellä hakulomakkeella.