21.12.2017

Biotieteet: Solu- ja molekyylubiologiaa sekä ekologiaa ja evoluutiobiologiaa

Solu- ja molekyylibiologia

Solu- ja molekyylibiologiassa tutkitaan solujen, soluosien ja proteiinien toimintaa. Kiinnostuksen kohteina ovat esimerkiksi proteiinien toimintamekanismit, virusten rakenteet ja virusten tartuntamekanismit molekyylitasolla. Osa solu- ja molekyylibiologian tutkimuksesta on luonteeltaan poikkitieteellistä nanotiedettä. Tärkeänä välineenä solu- ja molekyylibiologian tutkimuksessa on erilaiset kuvantamismenetelmät. Kuvantamisen ja hyvien analysointimenetelmien avulla voidaan havainnollistaa esimerkiksi molekyylien liikettä solujen pinnalla.

Ekologia ja evoluutiobiologia

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkimus on suuntautunut ekologiaan ja evoluutiogenetiikkaan. Tutkimusalojen välillä on runsaasti yhteistyötä ja laaja-alaiset tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitasonkin. Tutkimustoiminnalle on luonteenomaista ennakkoluuloton eri biologian alojen yhdistäminen ja empiirisen tutkimuksen korostaminen. Vahvoja tutkimusalueita ovat seksuaalisen ja aposemaattisen signaloinnin evoluutio, käyttäytymisekologia ja elinkiertojen evoluutioekologia. Perus- ja soveltava tutkimus kulkevat luontevasti rinnakkain, mistä hyvänä esimerkkinä ovat luonnonsuojelubiologiaan, luonnon monimuotoisuuteen, metsänkäsittelyyn ja ennallistamiseen liittyvät tutkimushankkeet.