21.12.2017

Luonnonvarat ja ympäristö

Luonnonvarat ja ympäristö -osaston tutkimuksen ja opetuksen vahvuusaloina ovat ihmistoiminnan vaikutukset luontoon, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä ihmistoiminnan aiheuttamien ympäristömuutosten vaikutukset. Osaston toiminnassa yhdistyvät maa- ja vesiekosysteemitutkimus sekä metsien, vesien ja valuma-alueiden luonnonvarojen suojelu ja käyttö. Tavoitteena on kehittää tutkimusta ja opetusta järvien ja niiden valuma-alueiden muodostamissa kokonaisuuksissa luonnonvarojen käytön ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistämiseksi. Tutkimusta tehdään muun muassa ympäristömuutosten, kemikaalien ympäristövaikutusten, riskiarvioinnin, biogeokemiallisten kiertojen, kalabiologian, kalatalouden, vesiviljelyn, limnologian, vesihuollon, geoinformatiikan ja suojelubiologian aihepiireissä.

Pääaineessa tutkimusta tekee professorien (7) ja lehtorien (10) lisäksi n. 50 tutkijaa ja väitöskirjatyöntekijää.