16.04.2018

Hanke ja pilotit

IMPERIA-hanke

IMPERIA hanke oli pääosin EU-rahoitteinen ja sen koordinaattorina toimi Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hankkeen partnereihin kuului sekä ympäristövaikutusten arvioinnin tutkimusta ja koulutusta tekevät korkeakoulut Oulun yliopiston Thule instituutti ja Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitos sekä ympäristökonsultointia tekevät yritykset Ramboll Finland Oy ja SITO Oy. Näiden lisäksi hanketta tukivat taloudellisesti Ympäristöministeriö ja Maa- ja metsätalousministeriö. Hanke toteutettiin hyvässä yhteistyössä useiden ympäristökonsulttiyritysten ja viranomaistahojen kanssa, joten tuotoksissa yhdistyy vahva teoreettinen tietämys ja käytännön ympäristöarviointien tuntemus.

 

IMPERIA -hankkeen tavoitteet ja toimintatavat 

IMPERIA -hankkeessa tunnistettiin ja kehitettiin hyviä käytäntöjä ja menetelmiä ympäristövaikutusten arviointiin. Tätä varten haastateltiin alan asiantuntijoita sekä käytiin läpi aihepiiriin liittyvää kotimaista ja ulkomaista kirjallisuutta. Samalla tutustuttiin tarkasti aikaisemmin päättyneiden YVA- ja SOVA-menettelyiden tuottamiin dokumentteihin. Saadut tulokset jalostettiin ohjeiksi ja työkaluiksi. Menetelmiä, työkaluja ja ohjeita myös testattiin erityyppisissä YVA- ja SOVA-menettelyissä. Vaikutusten merkittävyyden arviointi on YVA-menettelyn keskeinen, mutta huonosti ymmärretty ja puutteellisesti ohjeistettu aihealue, johon IMPERIAssa kiinnitettiin erityistä huomiota. IMPERIAssa luotiinkin järjestelmällinen tapa vaikutusten merkittävyyden arviointiin ja tulosten dokumentointiin sekä asiantuntijoiden, sidosryhmien ja kansalaisten näkemysten vertailuun.

 IMPERIAssa paneuduttiin erityisesti monitavoitearvioinnin (MCDA) työkalujen ja käytäntöjen kehittämiseen sekä soveltamiseen. Niiden avulla voidaan koota, jäsentää ja esittää toimenpiteiden vaikutuksia koskevaa tietoa järjestelmällisesti, kattavasti ja läpinäkyvästi. Hankkeessa kehitetyt työkalut mahdollistavat siten moniin eri tekijöihin kohdistuvien, eri suuntaan vaikuttavien ja erimitallisten vaikutusten järjestelmällisen vertailun. Parhaimmillaan monitavoitearvioinnin periaatteiden ja työkalujen soveltaminen voi tuoda uusia näkökulmia ja oivalluksia ympäristöarviointeihin.

Sidosryhmien ja kansalaisten osallistuminen on keskeinen osa YVA-menettelyä. IMPERIAssa korostettiin sidosryhmien varhaista osallistumista YVA-menettelyyn eri osapuolten välisen luottamuksen ja tiedonvaihdon lisäämiseksi.  Näin varmistetaan, että arviointiin sisällytetään paikallisesti ja alueelliset tärkeät asiat ja vaikutukset. Monitavoitearvioinnin periaatteet, menetelmät ja työkalut luovat hyvän perustan osallistumisen parantamiselle. Näitä menetelmiä kokeiltiin ja kehitettiin IMPERIAn pilottihankkeissa.

 

Pilottihankkeet

Hankkeessa tunnistettuja ja kehitettyjä toimintamalleja ja menetelmiä testattiin ja kehitettiin edelleen kolmessa pilottihankkeessa, joissa IMPERIAlla oli keskeinen rooli. Lisäksi hanke osallistui viiteen arviointihankkeeseen, joissa testattiin ja edistettiin arviointia niiden yksittäisissä osissa. 

 

 

 

Pilottihanke

IMPERIAn rooli hankkeessa

1.

Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston YVA

Hyödynnettiin sidosryhmäanalyysiä ja etsittiin tapoja sidosryhmäyhteistyön parantamiseksi. Hankkeessa kehitettiin vaikutusten merkittävyyden arviointia tukevaa ARVI-työkalua ja toteutettiin karttapohjainen internetkysely räätälöitynä kyseiselle hankkeelle.

2.

Vihdin jätevesihuollon vaihtoehtojen YVA Tuettiin vaikutusten arviointia hyödyntämällä vaikutuskaavioita jätevesien suorien ja epäsuorien vesistövaikutusten kuvaamiseksi. Hankkeessa testattiin ARVI-työkalua sekä luotiin teksti-, taulukko- ja kuvapohjia YVA-hankkeiden käyttöön.

3.

Lapuanjoen tulvasuojelun suunnittelun tulvariskien SOVA Laadittiin malliesimerkki tulvariskien hallintasuunnitelman liitteeksi tulevasta ympäristöselostuksesta hyödyntäen tuloksia vaihtoehtojen monitavoitteisesta vertailusta.
4. Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusriskien arviointi Tuettiin alueellista suunnittelua. Monitavoitearviointia sovellettiin niiden vesistöalueiden tunnistamisessa, joissa riski vesistövaikutuksille on suurin. Riskinarvioinnissa otettiin huomioon vesistön käyttö ja herkkyys.
5. Oulun kaupungin vedenhankinnan vaihtoehtojen arviointi Tuettiin vaihtoehtojen vertailua soveltaen monitavoitearviointia kunnallisen päätöksenteon tukena.
6. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017 SOVA Tuettiin vaikutusten järjestelmällistä arviointiprosessia soveltaen monitavoitearvioinnin lähestymistapaa.
7. Lappeenrannan jätevesien käsittelyn YVA Toteutettiin paikkatietopohjainen internet-kysely (HARAVA) sidosryhmien näkemysten selvittämiseksi.
8. Balticconnector-maakaasuputken YVA Tuettiin vaikutusten merkittävyyden arviointia soveltamalla ARVI-lähestymistapaa ja -työkalua. Tässä yhteydessä tuotettiin lähestymistavasta englanninkielistä materiaalia, jotta sitä voidaan hyödyntää kansainvälisissä hankkeissa.