IMPERIA -hankkeen tavoitteet ja toimintatavat

IMPERIA -hankkeessa tunnistetaan ja kehitetään hyviä käytäntöjä ja menetelmiä. Tämä tapahtuu haastattelemalla alan asiantuntijoita sekä käymällä läpi aihepiiriin liittyvää kotimaista ja ulkomaista kirjallisuutta kuten myös aikaisempia YVA- ja SOVA-hankkeita. Tulokset jalostetaan ohjeiksi ja työkaluiksi. Menetelmiä, työkaluja ja ohjeita testataan erityyppisissä YVA- ja SOVA-menettelyissä. Vaikutusten merkittävyyden arviointi on YVA-menettelyn keskeinen, mutta huonosti ymmärretty ja puutteellisesti ohjeistettu aihealue. IMPERIAssa luodaan järjestelmällinen tapa vaikutusten merkittävyyden arviointiin ja tulosten dokumentointiin sekä asiantuntijoiden, sidosryhmien ja kansalaisten näkemysten vertailuun.

 IMPERIAssa paneudutaan erityisesti monitavoitearvioinnin (MCDA) työkalujen ja käytäntöjen kehittämiseen sekä soveltamiseen. Niiden avulla voidaan koota, jäsentää ja esittää toimenpiteiden vaikutuksia koskevaa tietoa järjestelmällisesti, kattavasti ja läpinäkyvästi. Hankkeessa kehitettävät työkalut mahdollistavat siten moniin eri tekijöihin kohdistuvien, eri suuntaan vaikuttavien ja erimitallisten vaikutusten järjestelmällisen vertailun. Parhaimmillaan monitavoitearvioinnin periaatteiden ja työkalujen soveltaminen voi tuoda uusia näkökulmia ja oivalluksia ympäristöarviointeihin.

Sidosryhmien ja kansalaisten osallistuminen on keskeinen osa YVA-menettelyä. IMPERIAssa korostetaan sidosryhmien varhaista osallistumista YVA-menettelyyn eri osapuolten välisen luottamuksen ja tiedonvaihdon lisäämiseksi.  Näin varmistetaan, että arviointiin sisällytetään paikallisesti ja alueelliset tärkeät asiat ja vaikutukset. Monitavoitearvioinnin periaatteet, menetelmät ja työkalut luovat hyvän perustan osallistumisen parantamiselle. Näitä menetelmiä kokeillaan ja kehitetään IMPERIAn pilottihankkeissa. Yksi IMPERIAn kehittämisideoita osalllistumisen parantamiseksi on arviointiryhmän perustaminen YVA-hankkeen alussa. Se koostuu tärkeimmistä sidosryhmistä ja kokoontuu useita kertoja menettelyn aikana. Ryhmä esimerkiksi tunnistaa ja arvioi hankkeen merkittävimpiä vaikutuksia sekä kommentoi raporttiluonnoksia. Kansalaisten osallistumisen parantamiseksi kehitetään Internet- kyselytyökaluja.

Tarkempaa tietoa IMPERIAn toiminnasta löytyy hankkeen työsuunnitelmasta ja viestintäsuunnitelmasta sekä hankkeen esittelystä Ympäristöhallinnon YVA-SOVA neuvottelupäivässä 18.9.2013.