16.01.2018

Tut­ki­mus bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­tei­den lai­tok­sella

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen toiminta sijoittuu yliopiston painoaloihin luonnon perusilmiöt ja aineen rakenne sekä koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö. Laitoksen tutkimus kattaa kaikki bioottiset organisaatiotasot molekyyleistä populaatiotasojen kautta aina ekosysteemitasolle, näiden yksiköiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet, näiden vuorovaikutus ei-biologisen ympäristön kanssa sekä näihin kaikkiin vaikuttavat sosiologiset ja ekonomiset kytkennät.

Biotieteiden keskiössä on kokeellinen lähestymistapa ekologisesti realistisessa asetelmassa, jossa käytetään tutkimuslajeja viruksista selkärankaisiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää elollisen luonnon perusilmiöitä, erityisesti vuorovaikutuksia jotka vaikuttavat eliöiden ja populaatioiden ominaisuuksiin ja sopeutumiskykyyn muuttuvaan ympäristöön. Luonnovarat ja ympäristö vahvuusalassa tutkitaan ihmisen toiminnan vaikutusta luontoon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä kehitetään keinoja vähentää ihmistoiminnan aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Toiminta yhdistää maa- ja vesiekosysteemitutkimuksen sekä vesien ja valuma-alueiden luonnonvarojen suojelun ja käytön. Biologinen nanotiede on poikkitieteellinen tutkimusala, joka tähtää mikrobien ja proteiinien toimintamekanismien ymmärtämiseen nanotasolla sekä näiden käytännön sovelluksiin muun muassa bioteknologian ja lääketieteen aloilla