17.05.2018

Fy­sii­kan opin­to­jak­so­jen suo­rit­ta­mi­nen ja ar­vioin­ti

Tätä ohjetta fysiikan opintojaksojen arvioinniksi ja suorittamiseksi suositellaan noudatettavan kaikilla fysiikan opintojaksoilla.

Kurssin opettaja käy kurssin alussa opiskelijoiden kanssa läpi kurssin osaamistavoitteet, suoritustavat ja arviointiperusteet sekä huolehtii, että nämä ovat kirjattuna Korppiin opintojakson tietoihin.

1. Opintojaksot, joihin ei kuulu laboratoriotöitä, maks. 60 pistettä

Arvioinnin menetelmiin voi kuulua:

  • laskuharjoitukset tai muut harjoitukset, itsearviointi, ryhmätyöt yms.

  • kuulustelut: tentit, pistokokeet, kotitentit, suulliset kuulustelut yms.

Kurssin läpäisyyn vaaditaan puolet maksimipisteistä (30/60).

 2. Opintojaksot, joihin kuuluu arvosteltavia laboratoriotöitä, maks. 72 pistettä

Laboratoriotöitä sisältävillä kursseilla työt pitää suorittaa hyväksytysti (vähintään 6/12 pistettä). Lisäksi teoriaosan (maks. 60 pistettä) arvioinnin menetelmiin voi kuulua:

  • laskuharjoitukset tai muut harjoitukset, itsearviointi, ryhmätyöt yms.

  • kuulustelut: tentit, pistokokeet, kotitentit, suulliset kuulustelut yms.

Kurssin läpäisyyn vaaditaan puolet kurssin maksimipisteistä (36/72).

Hylätyn suorituksen jälkeen opiskelijaa kehotetaan olemaan yhteydessä kurssin opettajaan.  Opiskelija voi kompensoimalla korottaa niukasti hylätyn opintosuorituksen välttäväksi (arvolause 1 asteikolla 0-5). Kompensointi voi käsittää esimerkiksi ylimääräisiä harjoitustehtäviä, kirjoitelman laatimista tai projektitöitä. Mahdollisuudesta kompensointiin, sen muodosta ja aikarajoista päättää kurssin opettaja.

Tentit kurssien osasuorituksina

Kurssien osasuorituksiin voi kuulua kurssin aikana tai kurssin lopuksi järjestettävät kuulustelut. Kurssista saatavaan arvosanaan vaikuttavat sekä kuulustelusta saadut pisteet että kurssin muut pisteet kuten laskuharjoituspisteet. Perus- ja aineopintojen kurssien laskuharjoituspisteet ovat voimassa yhden vuoden kurssin päättymisestä. Voidakseen tämän jälkeen saada hyväkseen laskuharjoituspisteitä opiskelijan on osallistuttava kurssille uudestaan. Poikkeavista suoritustavoista (esim. kirjatentit) on sovittava kurssin opettajan kanssa.  Ks. tenttiohjeet.

Opintojakson arvosanan määräytyminen

Arvosana          Pisteet (max. 60)          Pisteet (max. 72)
      1                          30-35                             36-42
      2                          36-41                             43-49
      3                          42-47                             50-56
      4                          48-53                             57-63
      5                          54-60                             64-72

Tarvittaessa arviointimenetelmien antamat pisteet normitetaan käyttämällä kertoimia. Arvosteltavat laboratoriotyöt arvostellaan pistein 6-12. Opintojaksot arvostellaan pääsääntöisesti asteikolla 1-5.

Päivitetty 5.5.2017 (laitoksen opetuksen kehittämisryhmän kokous)

Jukka Maalampi, fysiikan laitoksen johtaja