02.10.2018

Kemian opettajankoulutus

Kemian laitokselta voi valmistua yleissivistävän koululaitoksen kemian aineenopettajaksi. Opintoihin sisältyvät kemian pääaineopinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot (kaikkiaan 60 op), jotka suoritetaan Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksessa (OKL:ssa). Lisäksi opintoihin on syytä sisällyttää koulujen viroissa pääsääntöisesti vaadittava toinen opetettava aine. Opettajaopintoihin voi hakeutua heti opintojen alussa, ja edellytyksenä on hyväksytty soveltuvuuskoe. Tällöin kasvatustieteen opinnot ja opettajan ammatti-identiteetin kehittyminen alkaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Opettajaopintoihin voi hakea myös opintojen myöhemmässä vaiheessa. Haku pedagogisiin aineopintoihin järjestetään vuosittain ja sen edellytyksenä on riittävä määrä pääaineopintoja sekä kasvatustieteen perusopintoja. Pedagogisen pätevyyden voi hankkia myös kemistin tutkinnon rinnalle (ns. kaksoistutkinto). Myös opintojen jälkeen suuntautuminen opettajan työhön on mahdollista korkeakoulututkintoa täydentämällä.

Kemian aineenopettajaopiskelijoille luonnontieteiden kandidaatin tutkinto on hyvin samanlainen kuin muilla kemian opiskelijoilla, ja opintojen tavoitteena on erityisesti kemian aineenhallinta. Maisterivaiheessa opinnoissa aineenhallinnan lisäksi tärkeässä osassa on kemian opettajuuden kehittyminen ja monipuolistuminen.

Kemian opettajankoulutuksen syventäviin opintoihin kuuluvilla opettajille suunnatuilla kursseilla perehdytään kemian oppimiseen, opettamiseen ja tietorakenteeseen. Kursseilla tutustutaan kemian käsitteiden ja ilmiöiden oppimiseen liittyvään tutkimustietoon, kemian oppimiseen liittyviin haasteisiin, kemian monipuolisiin opetusmenetelmiin ja kemian opetukseen liittyvän tutkimuksen tekemiseen. Kursseilla käsitellään lisäksi laskennallisen kemian, molekyylimallinnuksen ja tietokoneavusteisen kemian kouluopetukselle tarjoamia mahdollisuuksia. Laboratoriokursseilla harjoitellaan kemian ilmiöiden havainnollistamista koulumaailmaan soveltuvien laboratoriotöiden, demonstraatioiden ja tutkimusprojektien avulla. Oppilasvierailut kuuluvat kiinteästi useisiin kemian opettajankoulutuksen kursseihin.

Lisätietoja:

  • Kemian opettajankoulutuksen vastuuhenkilö: prof. Jan Lundell
  • Opettajankoulutuksen opinto-ohjaaja: yliopistonopettaja Jouni Välisaari
  • Kemian opettajankoulutuksen opiskelijoille ja opettajankoulutuksesta kiinnostuneille on oma sähköpostilista, jonka kautta tiedotetaan opettajankoulutuksen ajankohtaisista asioista. Postituslistalle voi liittyä lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen Kem-ope-opiskelijat-join@lists.jyu.fi