29.11.2018

Laitetekniikkaopetus

Kemian laitoksen analyysitekniikoihin ja tutkimusmenetelmiin liittyvät kurssit. 

Laitetekniikan käytännön kurssit

 • KEMS535  Massaspektrometrian käytännön menetelmät  (2 op), Elina Kalenius
  • Tarkan massan mittaus, biomolekyylien massaspetrometria, organometalli-yhdisteiden massaspektrometria ja ei-kovalenttisten kompleksien massaspektro-metria. 4 x 4 h pakollisia harjoitustöitä, joihin liittyy ennakkotehtäviä ja joista kirjoitetaan raportit.
 • KEMS5390 Käytännön NMR-spektroskopia (2 op), Elina Sievänen
  • Johdantoluennot ja runsaasti spektrintulkintaharjoituksia, joita tehdään sekä kotitehtävinä että pienryhmissä luentoaikoina. Kukin opiskelija esittelee kurssin aikana yhden kotitehtävänä olleen spektrintulkintaongelman ratkaisun ratkaisuvaiheineen muille opiskelijoille. Tämän lisäksi suoritetaan pienryhmissä NMR-demonstraatio, joka toimii samalla Bruker Avance DPX 250 MHz NMR -spektrometrin käyttäjäkoulutuksena. Kurssi suoritetaan ratkaisemalla itsenäisesti NMR-spektroskopiaa hyödyntäen tuntemattoman näytteen rakenne. Prosessista kirjoitetaan selostus, johon mitatut spektrit liitetään
 • KEMS3260 ICP-OES laitetekniikka (2 op), Ari Väisänen
  • Käytännön ICP-OES –analytiikan harjoittelu. Mittausmetodin tekeminen, mittausparametrien optimointi, plasman robust –olosuhteiden optimointi, erilaisten näytetaustojen vaikutus mittauksiin, mm. valittaviin mittausaallonpituuksiin sekä sumutinkammioihin ja sumuttimiin. Spektraalihäiriöiden korjaus IEC ja MSF -menetelmällä
 • KEMS3270 AAS-laitetekniikka (2 op), Ari Väisänen
  • Käytännön AAS –analytiikan harjoittelu. FAAS tekniikassa mittausmetodin tekeminen, kaasuvirtausten, polttimonkorkeuden ja näytteensyötön optimointi sekä näytetaustan vaikutus mittaustuloksiin. GFAAS tekniikassa ristikkokäyrän ajo, erilaisten matriisimodifikaattoreiden sekä näytetaustan vaikutus mitattavaan signaaliin.

 

Laitetekniikan teoreettiset kurssit

 • KEMS534 Massaspektrometrian perusteet (4 op), Elina Kalenius
  • Peruskäsitteet, spektrintulkinta, ionisaatiotekniikat, massa-analysaattorit, tandem-massaspektrometria. Sisältää laskuharjoituksia.
 • KEMS5380 NMR-spektroskopian perusteet (4 op), Elina Sievänen
  • Peruskäsitteistö- ja ilmiöt; NMR-laitteisto, näytteen valmistus, mittauksen suorittaminen ja tiedonkäsittely teoreettisella tasolla; kemiallinen siirtymä ja siihen vaikuttavat tekijät; spin-spin-kytkeytyminen sekä siihen perustuvat yksi- ja kaksiulotteiset NMR-kokeet, NOE-efekti, spektrintulkinnan perusteet.
 • KEMS309 Termoanalyysin perusteet (4 op), Manu Lahtinen
  • Teoriaa ja käytäntöä yhdistävä kurssi; keskittyy TG/DSC-tekniikoihin, myös muut tekniikat mainitaan. Kurssin puitteissa opiskelijat suorittavat käytännön mittauksia. Luennoidaan joka toinen vuosi.
 • KEMS3230 Epäorgaanisen kemian rakennetutkimusmenetelmät (3 op), Matti Haukka ja Jari Konu
  • Epäorgaanisten ja organometalliyhdisteiden rakenteellisessa karakterisoinnissa käytettävät keskeisimmät tutkimusmenetelmät (lukuun ottamatta röntgendiffraktiomenetelmät). Pääosan kurssista muodostavat moni ydin NMR- ja ESR spektroskopia sekä röntgenfluoresenssi tekniikka. Muita tavallisimpia epäorgaanisen rakenneanalyytiikan menetelmiä kuten röntgenabsorptio (EXAFS, XANES), fotoelektronispektroskopia, Mössbauer spektroskopia ja magneettiset mittaukset käydään läpi yleisellä tasolla.
 • KEMS3240 Analyyttisten menetelmien syventävä kurssi (6 op), Rose Matilainen
  •  Astiamateriaalit, käytetyimmät hajotusreagenssit, spektrofotometrian perusteet, AAS- ja ICP-spektroskopia, LOD ja LOQ, kromatografia, kapillaarielektroforeesi, virhetyypit. Kurssiin sisältyy pakollinen kirjallisuusreferaatti, joka esitetään myös suullisesti kurssin aikana.
 • KEMS3250 Röntgendiffraktiomenetelmien perusteet (6 op), Kari Rissanen ja Manu Lahtinen 
  • Röntgenkristallografian perusteet (mm. röntgen säteilyn synty, kidejärjestelmät, symmetria), laite- ja mittaustekniikka (yksikidediffraktio) ja kiderakenteen ratkaisemiseen sekä ratkaisun kuvantamiseen liittyvät metodit sekä ohjelmistot. Kurssi sisältää laitedemonstraation ja harjoitustyön (kiderakenteen ratkaisu).
 • KEMS4150 Optinen spektroskopia (3-6 op), Mika Pettersson
  • Sähkömagneettisen säteilyn ja molekyylien vuorovaikutus, kokeelliset menetelmät, värähdysspektroskopia, elektroninen spektroskopia, fotoelektronispektroskopia, laserspektroskopia, valokemialliset ja valofysikaaliset prosessit.
 • KEMS409 Materiaalimallinnus (5 op), Karoliina Honkala
  • Johdatus tiheysfunktionaaliteoriaan, kantafunktiot, pseudopotentiaalit, erilaisten materiaalien fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien sekä kemiallisten reaktioiden mallinnus, tutustuaan GPAW-ohjelmistoon ja sovelletaan sitä yksikertaisiin mallisysteemeihin.
 • KEMS6220 Biomateriaalien ja elinympäristön orgaaninen analytiikka  (4 op), Jarmo Louhelainen ja Hannu Pakkanen
  • Biomateriaalien ja elinympäristön orgaanisessa analytiikassa käytettävät erotus- ja analysointimenetelmät, sisältäen mm. seuraavien menetelmien teoreettiset perusteet ja käytännön demonstraatiot: kaasukromatografia, nestekromatografia sekä massaspektrometria. Lisäksi tarkastellaan sovellustasolla spektroskooppisten menetelmien, kuten UV-, FTIR, Raman- ja röntgenfluoresenssispektroskopian sekä pyyhkäisyelektronimikroskopian käyttömahdollisuuksia.
 • KEMS709 Kemian mallit ja visualisointi (5 op), Jan Lundell
  • Laskennallisen kemian, molekyylimallinnuksen ja tietokoneavusteisen kemian soveltaminen kemian käsitteiden ja ilmiöiden havainnollistamisessa ja selittämisessä sekä tietokoneavusteisen kemian mahdollisuudet kemian opetuksessa osana laadukasta monimuoto-opetusta.

 

Laboratoriokurssit

 • KEMS3800 Epäorgaanisen rakenne- ja synteesikemian syventävät harjoitustyöt (1-12 op)
 • KEMS5800 Orgaanisen rakenne- ja synteesikemian syventävät harjoitustyöt (1-12 op)
 • KEMS4800 Optisen spektroskopian harjoitustyöt (1-12 op)
 • KEMS6800 Uusiutuvien luonnonvarojen ja elinympäristön kemian syventävät harjoitustyöt (1-12 op) 
 • NANA2001 Nanotieteiden laboratoriotyöt, molekylaariset vuorovaikutukset (6 op)

 

Muita (ei opeteta nykyisissä opetussuunnitelmissa)

 • KEMS246 Molekyylimallinnus (5 op), Heikki Tuononen
  • Yleisempien laskennallisen kemian menetelmien teoreettiset perusteet ja niiden soveltaminen molekyylimallinnuksessa. Kurssi sisältää luentojen lisäksi ohjattuja demonstraatioita sekä ohjelmistojen itsenäisen käytön harjoittelua.
 • KEMS405 Lasertekniikka (4 op)
  • Laserien toimintaperiaatteet, optiset resonaattorit, jatkuvatoimiset ja pulssilaserit, eri lasertyypit sekä koherentin valon ominaisuudet. Kurssiin sisältyy pareittain valmistettava seminaariesitelmä jostakin käytännön lasersovellutuksesta.
 • KEMS456 Understanding Molecular Dynamics Simulations (3 op), Gerrit Groenhof
  • Course is in English. You will understand the principles and algorithm of MD software, and will be able to setup and carry out MD simulations of complex molecular systems and analyze and interpret the results in a meaningful way.
 • KEMS302 Analyyttisen kemian syventävä kurssi (6 op), Rose Matilainen -> korvattu kurssilla KEMS3240 
 • KEMS319 ICP-OES Workshop (2 op), Ari Väisänen -> korvattu kurssilla KEMS3260
 • KEMS322 AAS Workshop (2 op), Ari Väisänen -> korvattu kurssilla KEMS3270
 • KEMS353  Röntgenkristallografia (4 op), Manu Lahtinen -> korvattu kurssilla KEMS3250 
 • KEMS411 Optinen Spektroskopia (6 op), Mika Pettersson -> korvattu kurssilla KEMS4150
 • KEMS536 NMR-spektroskopian teoreettiset perusteet (4 op), Elina Sievänen -> korvattu kurssilla KEMS5380
 • KEMS537 NMR-spektroskopia rakennetutkimuksessa (2 op), Elina Sievänen -> korvattu kurssilla KEMS5390
 • KEMS604 Soveltavan kemian tutkimusmetodiikka (4 op), Hannu Pakkanen -> korvattu kurssilla KEMS6220