20.11.2017

Laitetekniikkaopetus

Kemian laitoksen analyysitekniikoihin ja tutkimusmenetelmiin liittyvät kurssit:

 • KEMS604 Soveltavan kemian tutkimusmetodiikka (4 op), Hannu Pakkanen
  • Teoriaa ja käytäntöä yhdistävä kurssi; IR, Raman, UV, MS, röntgenfluoresenssi, kromatografiset menetelmät (GC, CC, LC), SEM.
 • KEMS534 Massaspektrometrian perusteet (4 op), Elina Kalenius
  • Peruskäsitteet, spektrintulkinta, ionisaatiotekniikat, massa-analysaattorit, tandem-massaspektrometria. Sisältää laskuharjoituksia.
 • KEMS535 Käytännön massaspektrometria (2 op), Elina Kalenius
  • Tarkan massan mittaus, biomolekyylien massaspetrometria, organometalli-yhdisteiden massaspektrometria ja ei-kovalenttisten kompleksien massaspektro-metria. 4 x 4 h pakollisia harjoitustöitä, joihin liittyy ennakkotehtäviä ja joista kirjoitetaan raportit.
 • KEMS536 NMR-spektroskopian teoreettiset perusteet (4 op), Elina Sievänen
  • Peruskäsitteistö- ja ilmiöt; NMR-laitteisto, näytteen valmistus, mittauksen suorittaminen ja tiedonkäsittely teoreettisella tasolla; kemiallinen siirtymä ja siihen vaikuttavat tekijät; spin-spin-kytkeytyminen sekä siihen perustuvat yksi- ja kaksiulotteiset NMR-kokeet, NOE-efekti, spektrintulkinnan perusteet.
 • KEMS537 NMR-spektroskopia rakennetutkimuksessa (2 op), Elina Sievänen
  • Johdantoluennot ja runsaasti spektrintulkintaharjoituksia, joita tehdään sekä kotitehtävinä että pienryhmissä luentoaikoina. Kukin opiskelija esittelee kurssin aikana yhden kotitehtävänä olleen spektrintulkintaongelman ratkaisun ratkaisuvaiheineen muille opiskelijoille. Tämän lisäksi suoritetaan pienryhmissä NMR-demonstraatio, joka toimii samalla Bruker Avance DPX 250 MHz NMR -spektrometrin käyttäjäkoulutuksena. Kurssi suoritetaan ratkaisemalla itsenäisesti NMR-spektroskopiaa hyödyntäen tuntemattoman näytteen rakenne. Prosessista kirjoitetaan selostus, johon mitatut spektrit liitetään.
 • KEMS309 Termoanalyysin perusteet (4 op), Manu Lahtinen
  • Teoriaa ja käytäntöä yhdistävä kurssi; keskittyy TG/DSC-tekniikoihin, myös muut tekniikat mainitaan. Kurssin puitteissa opiskelijat suorittavat käytännön mittauksia. Luennoidaan joka toinen vuosi.
 • KEMS353  Röntgenkristallografia (4 op), Manu Lahtinen
  • Kurssilla käsitellään röntgenkristallografian perusteita (mm. röntgen säteilyn synty, kidejärjestelmät, symmetria), laite- ja mittaustekniikkaa (jauhe- ja yksikidediffraktio) ja kiderakenteen ratkaisemiseen sekä ratkaisun kuvantamiseen liittyviä metodeja sekä ohjelmistoja. Kurssi sisältää harjoitustyön ja laitedemonstraation.
 • KEMS302 Analyyttisen kemian syventävä kurssi (6 op), Rose Matilainen
  • Astiamateriaalit, käytetyimmät hajotusreagenssit, spektrofotometrian perusteet AAS- ja ICP-spektroskopia, LOD ja LOQ, kapilaarielektroforeesi, virhetyypit. Kurssin suorittamiseen kuuluu kurssin aihepiiriin liittyvästä tieteellisestä julkaisusta kirjoitettavan referaatin valmistelu ja suullinen esittäminen sekä kanssaopiskelijan laatiman referaatin kirjallinen kommentointi.
 • KEMS319 ICP-OES Workshop (2 op), Ari Väisänen
  • Käytännön ICP-OES –analytiikan harjoittelu. Mittausmetodin tekeminen, mittausparametrien optimointi, plasman robust –olosuhteiden optimointi, erilaisten näytetaustojen vaikutus mittauksiin, mm. valittaviin mittausaallonpituuksiin sekä sumutinkammioihin ja sumuttimiin. Spektraalihäiriöiden korjaus IEC ja MSF -menetelmällä
 • KEMS411 Optinen Spektroskopia (6 op), Mika Pettersson
  • Sähkömagneettisen säteilyn ja molekyylien vuorovaikutus, rotaatiospektroskopia, värähdysspektroskopia, värähdysrotaatiospektroskopia, elektroninen spektroskopia, valokemialliset ja -fysikaaliset prosessit.
 • KEMS246 Molekyylimallinnus (5 op), Heikki Tuononen
  • Yleisempien laskennallisen kemian menetelmien teoreettiset perusteet ja niiden soveltaminen molekyylimallinnuksessa. Kurssi sisältää luentojen lisäksi ohjattuja demonstraatioita sekä ohjelmistojen itsenäisen käytön harjoittelua.
 • KEMS409 Materiaalimallinnus (5 op), Karoliina Honkala
  • Johdatus tiheysfunktionaaliteoriaan, kantafunktiot, pseudopotentiaalit, erilaisten materiaalien fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien sekä kemiallisten reaktioiden mallinnus, tutustuaan GPAW-ohjelmistoon ja sovelletaan sitä yksikertaisiin mallisysteemeihin.
 • KEMS456 Understanding Molecular Dynamics Simulations (3 op), Gerrit Groenhof
  • Course is in english. You will understand the principles and algorithm of MD software, and will be able to setup and carry out MD simulations of complex molecular systems and analyze and interpret the results in a meaningful way.
 • KEMS709 Kemian mallit ja visualisointi (5 op), Jan Lundell
  • Laskennallisen kemian, molekyylimallinnuksen ja tietokoneavusteisen kemian soveltaminen kemian käsitteiden ja ilmiöiden havainnollistamisessa ja selittämisessä sekä tietokoneavusteisen kemian mahdollisuudet kemian opetuksessa osana laadukasta monimuoto-opetusta.
 • KEMS405 Lasertekniikka (4 op)
  • Laserien toimintaperiaatteet, optiset resonaattorit, jatkuvatoimiset ja pulssilaserit, eri lasertyypit sekä koherentin valon ominaisuudet. Kurssiin sisältyy pareittain valmistettava seminaariesitelmä jostakin käytännön lasersovellutuksesta.