25.01.2018

Ke­mian lai­tok­sen tut­ki­muk­sen vah­vuusa­lu­eet

kemia_tutkimus.jpg

Kemian laitoksen neljä tutkimuksen vahvuusaluetta perustuvat laitoksella toimivien tutkimusryhmien osaamiseen, laitoksen moderniin tutkimusympäristöön sekä uusiin tutkimuksen aluevaltauksiin, joiden avulla tutkimus- ja opetusympäristöämme kehitetään edelleen. Vahvuusalueet lomittuvat tutkimuskohteiltaan ja -toiminnaltaan toisiinsa ja ne toimivat poikkitieteellisessä yhteistyössä fysiikan, bio- ja ympäristötieteiden sekä matematiikan ja tilastotieteen laitosten kanssa nanotieteisiin ja bioresursseihin liittyvän tutkimuksen puitteissa.  Lisätietoja kemian laitoksen tutkimuksesta löytyy englanninkielisiltä sivuilta.

Laskennallinen kemia ja spektroskopia

Laskennallisen kemian ja spektroskopian tutkimus keskittyy molekyylitasolla tapahtuvien fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden, kuten molekyylien optisten ominaisuuksien, aineen rakenteen yksityiskohtien, kemiallisten reaktioiden ja biomolekyylien dynamiikan, ymmärtämiseen. Laskennallinen tietokoneavusteinen kemia on monitieteinen ja monipuolinen tutkimusala, joka tukee kokeellista tutkimusta ennustaen ja todentaen kokeellisesti havaittuja ilmiöitä ja rakenteita. Laskennallinen kemia ja spektroskopia liittyy tärkeänä osana Nanotiedekeskuksen poikkitieteelliseen tutkimustoimintaan. Vahvuusalueen sovelluskohteita ovat mm. molekyylielektroniikka, biokuvantaminen, materiaalitutkimus ja kemiallinen katalyysi.

Rakenne- ja synteesikemia

Rakenne- ja synteesikemian tutkimus keskittyy aineen rakenteen, valmistuksen ja ominaisuuksien perustutkimukseen kattaen sekä epäorgaaniset että orgaaniset yhdisteet yksittäisistä molekyyleistä nanomittakaavan rakenteisiin ja materiaaleihin. Tutkimuksen painopisteenä on myös erilaisten kemiallisten prosessien, kuten kemiallisten reaktioiden, katalyysin, molekyylien järjestäytymisen ja vuorovaikutusten sekä niihin liittyvien rakenne-toimintasuhteiden ymmärtäminen. Rakenne- ja synteesikemian tutkimus on poikkitieteellistä ja liittyy osaltaan Nanotiedekeskuksen tutkimustoimintaan. Vahvuusalueen sovelluskohteita ovat mm. lääke- ja luonnonainesyntetiikka, materiaalisovellukset ja katalyytit.

Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia

Uusiutuvien luonnonvarojen ja elinympäristön kemian vahvuusalueen tutkimus kattaa huomattavan osan kemian laitoksen soveltavasta tutkimuksesta. Lähinnä vihreään teknologiaan liittyvä tutkimus keskittyy yhteiskunnallisesti tärkeisiin toimialoihin kuten metsä-, paperi- ja metalliteollisuuteen sekä ympäristökemiaan ja analytiikkaan. Tutkimukselliset mielenkiinnon kohteet liittyvät mm. erilaisten jätemateriaalien ja biomassan monipuoliseen hyödyntämiseen sekä erilaisten teollisuusprosessien ja modernien analyysimenetelmien soveltamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Vahvuusalueen tutkimus liittyy yliopiston poikkitieteelliseen bioresurssitutkimukseen.

Kemian opetus

Kemian opetuksen vahvuusalue tutkii kemian opetusta ja siihen liittyviä ilmiöitä perusopetustasolta yliopisto-opetukseen asti. Vahvuusalue pyrkii vastaamaan opiskelijavalintaan ja opintojen etenemiseen liittyviin haasteisiin sekä kehittämään tulevaisuuden opettajien koulutusta ja laitoksella annettavaa opetusta. Kemian opetusta kehitetään oppilaslähtöisellä opetuksen suunnittelulla ja toteutuksella, soveltamalla monipuolisia ja moderneja oppimismenetelmiä ja hyödyntäen laitoksen tutkimuksen vahvuusalueita. Kemian opetuksen vahvuusalue toimii myös läheisessä yhteistyössä Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan sekä LUMA-keskuksen kanssa.