04.09.2018

Matematiikan yleinen opintosuunta: FM-tutkinto

Koulutus antaa valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.


Maisterin tutkinto matematiikassa antaa opiskelijalle oppiaineen syvällisen tuntemuksen sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen. Opiskelija perehtyy valitsemaansa modernin matematiikan alaan, kuten esimerkiksi analyysiin, inversio-ongelmiin, osittaisdifferentiaaliyhtälöihin tai differentiaaligeometriaan. Tutkijan uralle tähtäävälle tämä antaa hyvät perustiedot. Näitä opintoja tutkintoon on sisällytettävä vähintään 90 op.

Matematiikan maisteriohjelma, opintosuuntana matematiikka
OPS 2017-2020

Matematiikan opinnot
Syventävät opinnot sisältäen pro gradu -tutkielman (30 op) ja kypsyysnäytteen
Väh.   
90 op
Muiden aineiden opintokokonaisuudet
Perus- ja aineopintokokonaisuus (osa opinnoista voi sisältyä LuK-tutkintoon)
 
HOPS
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

1 op
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja on suoritettava niin paljon, että opintojen kokonaislaajuus on 120 op.
 
Ennen lukuvuotta 2013-2014 aloittaneilla on oikeus suorittaa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2018 saakka. Siirtymäsäännökset.
Vuonna 2015 tai aiemmin aloittaneilla on oikeus suorittaa tutkintonsa vuosien 2014-2016 tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2018 saakka
. Siirtymäsäännökset.


Opintojen ohjeellinen ajoitus ja kurssien väliset riippuvuudet

Lisäksi tutkintoon kuuluu yhteisinä opintoina valinnaisten aineiden opintoja, ellei tutkinto-ohjelmassa vaadittua perus- ja aineopintokokonaisuutta ole jo sisällytetty LuK-tutkintoon. Jos LuK-tutkinnossa on vähintään kaksi perusopintokokonaisuutta, niin FM-vaiheessa viimeistään ainakin yksi näistä täydennetään aineopintokokonaisuudella.

Maisteriohjelman pakollisena opintojaksona on FM-tutkinnon HOPS. Edellisten opintojen lisäksi tutkintoa täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla, joita on suoritettava niin paljon, että opintojen
kokonaislaajuus on vähintään 120 op.

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma on kandidaatintutkielmaa laajempi työ ja se vaatii useiden tietolähteiden käyttämistä. Sen aihe liittyy yleensä johonkin syventävien opintojen kurssiin tai seminaariin; esimerkiksi inversio-ongelmat, osittaisdifferentiaaliyhtälöt, variaatiolaskenta, kvasikonformikuvaukset, differentiaaligeometria, ja massansiirto.  Jos tieteelliset jatko-opinnot kiinnostavat, niin pro gradu -tutkielmassa on mahdollisuus tutustua aihealueeseen, josta voi sitten jatkaa tohtoriopintoja. Kun haluat aloittaa pro gradu -tutkielman teon, ota yhteys koordinoijaan Tero Kilpeläiseen, MaD307. Lisätietoja pro gradu -tutkielmasta ja maisteritutkinnon kypsyysnäytteestä.