04.09.2018

Tilastotieteen opintosuunta: FM-tutkinto

Koulutus antaa valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Filosofian maisterin tutkinto on vähintään 120 op laajuinen ylempi korkeakoulututkinto. Maisteriopinnot sisältävät sekä teoreettisia opintoja että tilastotieteen sovelluksia ja tähtäävät ammattitilastotieteilijän taitoon. Maisteriopinnot antavat myös valmiuden jatko-opintoihin.

Tilastotieteen maisteriohjelma
OPS 2017-2020

Tilastotieteen opinnot
Syventävät opinnot sisältäen pro gradu -tutkielman (30 op) ja kypsyysnäytteen
 • pakollisia 61 op
  • TILS350 Bayes-tilastotiede 2
  • TILS710 Gradu- seminaari
  • TILS730 Pro gradu
  • TILS750 Kypsyysnäyte
 • Vähintään neljä kurssia, 20 op
  • TILS1500 Kausaalimallit
  • TILS1510 Puuttuva tieto
  • TILS619 Aikasarja-analyysi
  • TILS210 Elinaikamallit
  • TILS661 Otantamenetelmät
  • TILS2300 Sekamallit ja pitkittäisaineistojen analyysi
    
 • Valinnaisia 19 op
  TILS -tason opintoja
Väh.   
80 op
Muut yhteiset opinnot
 • ITKA201 Algoritmit
 • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet
 
4 op
5 op
HOPS
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

1 op
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja on suoritettava niin paljon, että opintojen kokonaislaajuus on 120 op.
 
Ennen lukuvuotta 2013-2014 aloittaneilla on oikeus suorittaa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2018 saakka. Siirtymäsäännökset. 2016 tai aiemmin alottaneilla on oikeus suorittaa tutkintonsa vuosien 2013-2016 tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2018 saakka. Siirtymäsäännökset.

 
Opintojen ohjeellinen ajoitus ja kurssien väliset riippuvuudet

Lisäksi tutkintoon kuuluu yhteisinä opintoina valinnaisten aineiden opintoja, ellei tutkinto-ohjelmassa vaadittua perus- ja aineopintokokonaisuutta ole jo sisällytetty LuK-tutkintoon. Maisteriohjelman pakollisena opintojaksona on FM-tutkinnon HOPS. Edellisten opintojen lisäksi tutkintoa täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla, joita on suoritettava niin paljon, että opintojen kokonaislaajuus on vähintään 120 op.

Pro gradu -tutkielma

Maisteriopinnoissa tehtävä pro gradu -tutkielma on kandidaatintutkielmaa laajempi ohjattu kirjoitustyö. Tutkielman laatiminen vaatii syvällistä perehtymistä johonkin tilastotieteen erikoisalaan tai menetelmään. Tutkielman voi tehdä esimerkiksi jostakin syventävään kurssiin tai seminaariin liittyvästä aihepiiristä. Tilastotieteessä gradu voi liittyä jonkin sovellusalan tutkimusongelmaa koskevan kokeellisen tai havaintoaineiston tilastolliseen analyysiin, ja osa tilastotieteen graduista tehdään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Pro gradu -tutkielman tekemisen voit aloittaa milloin tahansa tulemalla keskustelemaan gradun aiheesta tilastotieteen henkilökuntaan kuuluvan professorin tai lehtorin kanssa. Gradu-seminaariin voit liittyä syyskuussa tai tammikuussa. Gradu-seminaariin osallistuminen edellyttää, että gradun aihe ja ohjaaja ovat jo tiedossa. Lisätietoja pro gradu -tutkielmasta ja maisteritutkinnon kypsyysnäytteestä.

Tutkinnon täydentäminen

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön (TS 4 §) mukaan maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi täydentää tutkintoa (esimerkiksi kesken olevan opintokokonaisuuden suorittamista varten) maksutta seuraavan lukuvuoden loppuun ilman erillistä opinto-oikeutta tai muuta tutkinto-oikeutta niiden oikeuksien mukaisesti, jotka opiskelijalla tutkintoaan suorittaessaan oli. Voit myös palata opintojen pariin myöhemmin oltuasi ensin työelämässä. Jos opettajan ura kiinnostaa eikä omaan tutkintoon sisälly opettajan pätevyyteen tarvittavia opintoja, maisterin tutkinnon jälkeen voit hakeutua opiskelemaan opettajan pedagogisia opintoja ja tarvittaessa opetettavan aineen opintoja. Lisätietoa tutkinnon täydentämisestä.