22.01.2019

Tilastotieteen verkkokurssit

Tilastotiedettä itseopiskeluna milloin ja missä vain.

tilasto.jpeg

TILP100 Johdatus tilastotieteeseen, 2 op

 • Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=537
 • Suoritustavat: Kurssi suoritetaan vastaamalla kurssin sivuilla oleviin monivalinta- ja laskutehtäviin ja saamalla niistä vähintään puolet oikein.
 • Esitietovaatimukset: Kurssin esitiedoiksi riittävät perustaidot matematiikasta ja tietotekniikasta. Osa opetusmateriaalista on englanniksi, joten sitä on myös tarpeen hieman ymmärtää.
 • Aikataulu: Kurssin voi suorittaa lähes koska tahansa.
 • Sisältö: Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Tilastotiedettä määritellään pääosin sen moninaisten tutkimuskysymysten kautta. Tämän lisäksi näytetään, miten valtava on sen sovellusten määrä. Kurssilla tehdään katsaus myös todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Näiden ohella puhutaan muun muassa jakaumista ja kerrotaan, miksi normaalijakauma on erityinen ja samaan aikaan tavallinen. Kurssilla ei ole paljon laskutehtäviä.
 • Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esimerkiksi: 
  • Tilastotieteen peruskäsitteitä sekä erilaisia jakaumia
  • Graafinen esittäminen ja graafien tulkinta
  • Todennäköisyys: klassinen, frekventistinen, aksiomaattinen ja bayesilainen
  • Tilastotieteen erilaiset sovelluskohteet: lääketiede, psykologia, metsäntutkimus, hakukoneille esitettyjen kyselyjen hyödyntäminen ...
  • Tilastotiedettä sanomalehdessä
   Normaalijakauma – miksi se on erityisessä roolissa tilastotieteessä?
  • Pienimmän neliösumman menetelmä
  • Tilastotieteen tutkimus ja käyttö tilastotieteen tohtoriopiskelijoiden silmin
 • Tavoite: Kurssilla opitaan hahmottamaan tilastotieteen roolia uuden tiedon tuottamisessa ja lisäksi kehitetään tilastotietojen sekä -uutisten lukutaitoa. Perehdytään graafisen eli kuvaajien muodossa olevan tiedon tulkintaan sekä graafisen esittämisen saloihin. Tilastotieteen peruskäsitteistö tulee tutuksi. Kurssilla opitaan arvioimaan, missä tilastotiedettä käytetään ja miten.
 • Ilmoittautuminen:
  • Lukio-opiskelijat ilmoittautuvat oman koulunsa vastuuopettajan kautta. Sekä lukioiden opettajat että opiskelijat saavat lisätietoja tilastotieteen lehtori Harri Högmanderilta (harri.hogmander@jyu.fi). Ilmoita valmiista suorituksestasi opettajallesi.
  • Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat kirjautua Moodleen yliopiston tunnuksillaan. Kun yliopisto-opiskelija on vastannut kaikkiin tentteihin, hänen tulee ilmoittaa siitä Högmanderille, jotta suoritus merkitään. Kertyneitä suorituksia käsitellään n. 2 viikon välein.

TILA410 R-kurssi, 1-2 op

 • Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=648
 • Sisältö: R-verkkokurssi on jaettu aihekokonaisuuksiin, jotka liittyvät mm. ohjelmiston peruskäyttöön perehdyttämiseen, omien funktioiden kirjoittamiseen ja tilastolliseen laskemiseen. Verkkokurssilla käytetään Mari Myllymäen & Santtu Tikan R-ohjelmoinnin kurssimonistetta, joka on saatavilla Moodlen sivuilta.
 • Tavoite: Verkkokurssin suorittanut
  • osaa ladata R-ohjelmiston koneelleen ja asentaa ja ladata ohjelmiston paketteja, tuntee R-ympäristön ja osaa käyttää R:n ikkunoita
  • osaa muodostaa vektorin, matriisin ja datakehikon, osaa käsitellä ja muokata vektoria, matriisia ja datakehikkoa poimien alkioita, rivejä/sarakkeita, osaa laskea tunnuslukuja tai muita lukuja valmiista vektorista, matriisista tai datakehikosta
  • osaa lukea aineiston R:ään datakehikkona
  • osaa piirtää kuvia aineistosta
  • osaa tehdä tilastollisia testejä
  • osaa käsitellä R:n valmiita funktioita, kuten pnorm
  • osaa kirjoittaa funktion
  • osaa tehdä numeerista laskentaa, hakea funktion minimiä, maksimia tai laskea integraalia
  • osaa käsitellä merkkijonoja yksinkertaisimmissa tapauksissa
 • Ajankohtaista: R-kurssi suoritetaan joko ohjattuna verkkokurssina (seuraavat ohjaukset syksyllä 2019) tai itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina. Lue huolella ohjeet loppukokeen palautuksesta (Moodlesta). Loppukokeita tarkistetaan 3 kertaa keväällä, ei siis aina kun uusia koepalautuksia tulee! Loppukokeiden tarkistuspäivät ovat: 08.02.2019, 29.03.2019 ja 31.05.2019. Palauttamalle loppukokeen ennen tarkistuspäivää saat tenttituloksesi nopeammin! Kesällä tulee olemaan yksi tarkistuskerta, 28.06.2019. Sen jälkeen R-kurssin tenttejä tarkastetaan seuraavan kerran syksyllä.

TILP2500 Data ja mittaaminen, 5 op

 • Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=647
 • Sisältö: Mitä tilastotiede on? Havaintoaineisto, muuttujat ja mittaaminen. Havaintoaineiston kuvailu. Todennäköisyyslaskennan perusteet. Teoreettiset jakaumat.
 • Tavoite: Kurssin menestyksellisesti suorittanut ymmärtää satunnaisuuden roolin tilastollisessa tutkimuksessa ja tilastotieteen merkityksen tilastollisen aineiston käsittelyssä tuntee keskeiset keski- ja hajontaluvut ja osaa soveltaa niitä aineiston mukaisesti osaa kuvata riippuvuutta diskreeteille ja jatkuville muuttujapareille (ristiintaulukko ja korrelaatio) tuntee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ml. ehdollinen todennäköisyys ja riippumattomuus ja osaa laskea niiden avulla perustehtäviä tuntee tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat teoreettiset jakaumat ja osaa laskea näiden avulla yksinkertaisia todennäköisyyksi
 • Ajankohtaista: Kurssi suoritetaan omaan tahtiin lukuvuoden loppuun (31.7.) mennessä. Data ja mittaaminen suoritetaan tentillä, joka tehdään matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tenttitilaisuuksissa. Tentti on yhteinen sekä luentokurssin että verkkokurssin tekijöille. Molemmat kurssit ovat laajuudeltaan 5 op. Tentin voi suorittaa samoina päivinä kuin luentokurssin tentin. Tenttipäivät tulevat näkyviin Korppiin. Data ja mittaaminen -tentissä saa käyttää laskinta.

TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi , 6 op

 • Kotisivu: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tilastotiede/tilp150/tilp150verkko
 • HUOM. TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi ja kurssit TILP2500 Data ja mittaaminen ja TILP2600 Datasta malliksi yhdessä ovat vaihtoehtoiset tavat opiskella tilastotieteen perusasioita.
 • Suoritustavat: Itsenäistä opiskelua TIMissä olevan materiaalin avulla ja lopputentti. Lopputentit ovat monivalintatenttejä ja niitä on  kerran kuukaudessa. (Luentokursssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja niiden jälkeen on kurssitentit, joihin voi myös osallistua.)
 • Esitietovaatimukset: Matematiikan peruslaskutoimitusten (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku, neliöjuuri, toiseen korotus, prosentti) hyvää hallintaa sekä numeroilla että kirjaimilla. Vastaavien laskujen laskeminen laskimella.
 • Sisältö: Kurssilla opetellaan perusasioita tilastollisen tukimuksen vaiheista. Aluksi esitellään empiirisen aineiston hankintamenetelmiä ja miten mielenkiinnon kohteena olevia ominaisuuksia mitataan (muuttujat ja niiden mitta-asteikot). Tämän jälkeen käydään läpi yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailua graafisesti ja tunnusluvuin (esim. keskiarvo ja korrelaatiokerroin) ja näiden tulkintaa. Seuraavaksi tutustutaan tilastollisen päättelyn perusteisiin, kuten todennäköisyyslaskennan alkeisiin, satunnaismuuttujien jakaumiin perusjoukossa sekä tunnuslukujen ja testisuureiden jakaumiin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä esitellään estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroa tai kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Esitellään varianssi- ja regressioanalyysin perusteet.
 • Tavoite: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija 1) ymmärtää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja peruskäsitteet 2) osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja tunnuslukujen avulla 3) osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa 4) osaa arvioida ja tulkita tilastollisten testien ja analyysien tuloksia yksinkertaisissa sovellustilanteissa

TILP350 SPSS-kurssi, 2 op

 • Kotisivu: http://koppa.jyu.fi/en/courses/228199
 • Suoritustavat: Harjoitukset ja kurssin lopputesti, jotka tehdään verkossa. Syys- ja kevätlukukauden aikana mahdollisuus osallistua ohjauksiin.
 • Esitietovaatimukset: Tilastotieteen perusasiat. Esimerkiksi kurssit TILP2500 Data ja mittaaminen ja TILP2600 Datasta malliksi kurssit tai TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi.
 • Sisältö: Ohjelman rakenne. Aineistotaulukon muodostaminen ja muokkaaminen. Havaintoyksikköjen ryhmittely, osajoukon poimiminen. Havaintoaineistojen yhdistely. Tilastomenetelmien peruskurssin sisältämiä tunnuslukuja, testejä ja analyysejä. Kuvioiden ja taulukoiden muokkaaminen. Yhteydet muihin sovelluksiin. Kurssilla tulosten tulkinta ei ole pääosassa, vaan ohjelmaan tutustuminen. Tulosten tulkintaan perehdytään (SPSS-kurssilla käytyjen testien osalta) tilastotieteen perusopintokursseilla.
 • Tavoite: Ohjelman käytön perusteiden osaaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija: 1. osaa muodostaa SPSS havaintoaineiston 2. osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja peruskursseilla opittujen tunnuslukujen avulla 3. osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa 4. osaa siirtää taulukot ja kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan
 • Ajankohtaista: Ohjauksessa ei tehdä tehtäviä, ratkotaan ainoastaan ongelmia, joita tekemisessä on tullut. Ohjauksiin kannattaa tulla vasta, kun on itse yrittänyt tehdä testin ja on tullut ongelmia.  

TILA1200 Todennäköisyyslaskenta 1, 5 op

 • Kotisivu: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tilastotiede/tn1/tn1verkko
 • Suoritustavat:  Itsenäistä opiskelua TIMissä olevan materiaalin avulla ja lopputentti, tenttien ajat tulevat Korppiin. Luentokurssi järjestetään kerran vuodessa ja luentojen jälkeen on kaksi kurssitenttiä, joihin voi myös osallistua ja lopputenttejä on 3-5 ympäri vuoden.
 • Esitietovaatimukset: Calculus 2 tai Johdatus matemaattiseen analyysiin 3 tai vastaavat taidot. Perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön ovat hyödyksi.
 • Sisältö: Kombinatoriikkaa, todennä­köisyys, satunnaismuut­tujat ja niiden jakaumat, satunnaisvektorit, satunnaismuuttujien riippumattomuus ja ehdolliset jakaumat sekä jakaumien tunnuslukuja. Asioita käsitellään esimerkiksi kirjassa Sheldon Ross: A first course in probability (5. painos) kappaleissa 1.1-1.5, 2.1-2.5, 3.1-3.5, 4.1-4.9, 5.1-5.6, 6.1-6.5 ja 7.1-7.5
 • Tavoite: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa 1. ratkaista yksinkertaisia todennäköisyyteen liittyviä sekä käytännön, että teoreettisia ongelmia 2. soveltaa erilaisia stokastisia malleja 3. johtaa esitettyihin käsitteisiin liittyvät teoreettiset perustulokset

TILA1300 Todennäköisyyslaskenta 2, 4 op

 • Kotisivu: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tilastotiede/tn2/tn2verkko
 • Suoritustavat:  Itsenäistä opiskelua TIMissä olevan materiaalin avulla ja lopputentti, tenttien ajat tulevat Korppiin. Luentokurssi järjestetään kerran vuodessa ja luentojen jälkeen on kaksi kurssitenttiä, joihin voi myös osallistua ja lopputenttejä on 3-5 ympäri vuoden.
 • Esitietovaatimukset: Calculus 2 tai Johdatus matemaattiseen analyysiin 3 tai vastaavat taidot sekä Todennäköisyyslaskenta 1 ja perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.
 • Sisältö: Generoivat funktiot, satunnaismuuttujien muunnosten jakaumat ja tunnusluvut, epäyhtälöt sekä suurten lukujen lait ja keskeinen raja-arvolause sekä joitakin simulointiin liittyviä tuloksia. Asiaa käsitellään esimerkiksi kirjassa Sheldon Ross: A first course in probability (5. painos) kappaleissa 5.7, 6.7, 7.6, 8.1-8.6, 10.1-10.2
 • Tavoite: Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa: 1) johtaa erilaisia stokastisia malleja 2) johtaa esitettyihin käsitteisiin liittyvät teoreettiset perustulokset 3) arvioida todennäköisyyksiä luennolla esitetyillä tavoilla.

TILS120 Matriisilaskenta tilastotieteessä, 4 op

 • Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/232178
 • Suoritustavat: Itsenäistä opiskelua Kopan materiaalin ja kirjallisuuden avulla. Lopputentti, joita on noin neljä vuoden mittaan.
 • Esitietovaatimukset: Tilastotieteen perusopintokurssit ja matematiikan perusasiat varsinkin lineaarialgebra.
 • Sisältö: Kurssin tarkoituksena on antaa matriisilaskennan perusvalmiudet erityisesti tilastotieteen opiskelua varten. Matriisilaskennan käsitteiden ja tulosten tulkinta liitetään tilastotieteessä tavanomaisten lineaaristen mallien ja monimuuttujamenetelmien käsitteisiin. Numeerisia laskuja voi tehdä myös R-ohjelmistolla. Sisällysluettelo: 1. Matriisit, 2. Neliömatriisit, 3. Determinantti 4. Käänteismatriisi, 5. Matriisin aste, 6. Ositetut matriisit, 7. Ortogonaaliset matriisit, 8. Matriisien neliömuodot, 9. Matriisien differentiaalilaskentaa, 10. Idempotentit mstriisit js projektiot, 11. Ominaisarvot ja -vektorit, 12. Matriisihajotelmista
 • Tavoite: Kurssin menestyksellisesti suorittanut: 1) osaa matriisien perusoperaatiot 2) ymmärtää matriisien ja lineaarikuvausten yhteyden koordinaattiavaruudessa