28.12.2017

Opettajan pedagogiset opinnot

Aineenopettajaksi opiskelevien kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät tutkinto-ohjelman perus- ja aineopintojen sekä syventävien opintojen lisäksi toisen opetettavan aineen opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Toinen opetettava aine voi olla mikä tahansa koulussa opetettava aine. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan aineista toiseksi opetettavaksi aineeksi voi valita fysiikan, kemian, matematiikan tai biologian. 

Aineenopettajakoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen pätevyys peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen tehtäviin. Koulutuksessa yhdistetään ainetietoa sekä kasvatukseen, oppimiseen ja opettamiseen liittyvää tietoa jäsennellyksi kokonaisuudeksi. Koulutuksen tarkoituksena on auttaa tulevaa opettajaa kehittymään opetuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja kehittämisen ammattilaiseksi. Aineenopettajan pedagogiset opinnot ovat tasoltaan perus- ja aineopintoja. Suoritettuaan ne opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua kasvatustieteen syventäviin opintoihin.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat asetuksessa määritellyn (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 865/2005) muodollisen kelpoisuuden opetustehtäviin. Opettajan pedagogiset opinnot koostuvat aineenopettajaopiskelijoille tarkoitetuista kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja opettajan pedagogisista aineopinnoista (35 op). Perusopinnot suoritetaan ennen pedagogisten aineopintojen aloittamista. Pedagogiset aineopinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana.

Ainelaitokset ja opettajankoulutuslaitos (OKL) sekä Normaalikoulu ja muut harjoittelukoulut toteuttavat koulutuksen tiiviissä yhteistyössä.

Li­sä­tie­to­ja

Ope­tus­toi­men hal­lin­to ja joh­ta­mi­nen -pe­rus­o­pin­not (reh­to­rio­pin­not)

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan Koulutusjohtamisen instituutin järjestämät Koulutustoiminnan johtamisen opinnot (25 op) antavat valmiuksia toimia johtotehtävissä painottaen ihmisten johtamista sekä perehtyä opetushallintoon. Opintoihin voivat hakea Jyväskylän yliopistossa ensimmäistä perustutkintoaan suorittavat opiskelijat. Opiskelijalla tulee olla opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin.

Ai­neen­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen si­vu­ja tutkinto-oh­jel­mit­tain