15.03.2018

Bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­tei­den eril­li­so­pin­not (ent. si­vuai­ne)

Bio- ja ympäristötieteiden laitos tarjoaa erillisinä opintokokonaisuuksina opintoja sekä biologiasta että ympäristötieteestä. Luonnon monimuotoisuutta, rakenteita ja toimintaa tarkastellaan solutasolta yksilöiden, populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien kautta aina globaaliin mittakaavaan asti.

BiotiedeI.jpgBiotiedeII.jpg

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä

Bio- ja ympäristötieteiden perusopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijoille tarpeelliset perustiedot eliökunnasta, mikrobien ja eläin- ja kasvisolujen rakenteesta ja toiminnasta, perimän ja geenien rakenteesta, toiminnasta ja säätelystä, eliöiden ja ympäristön vuorovaikutussuhteista sekä luonnonvarojen ja ympäristön hoidosta ja suojelusta. Opintoihin sisältyy luentoja, demonstraatioita ja kirjallisuuteen perehtymistä sekä erityisesti käytännön kursseja niin laboratoriossa kuin ulkona luonnossa.

Kaikki Jyväskylän yliopiston opiskelijat voivat vapaasti suorittaa bio- ja ympäristötieteen perusopinnot.

Aineopintokokonaisuudet

Aineopinnoissa syvennetään bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa tutuksi tulleita teemoja ja täydennetään opiskelijan osaamista tutustumalla uusiin aiheisiin. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tarjoamat aineopinnot voivat vapaasti suorittaa kaikki matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava niihin erillinen opinto-oikeus.

Esitiedot: Ennen aineopintojen suorittamista opiskelijoiden on suoritettava bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op).

Biologian aineopinnoissa perehdytään mm. evoluutioon, genetiikkaan, evoluutiobiologiaan sekä mikrobien, eläin- ja kasvisolujen rakenteeseen ja toimintaan. Rakenteiden lisäksi tarkastellaan erilaisten elollisten ilmiöiden mekanismeja, perimää ja geenejä. Opinnot antavat perustiedot eliöiden ja niiden ympäristön vuorovaikutuksesta. Opiskelija perehtyy monipuolisesti ekologisiin ilmiöihin yksilö-, populaatio-, yhteisö-, ekosysteemi- ja maisematasoilla. 

Luonnonvarat ja ympäristö - aineopintokokonaisuus täydentää opiskelijan asiantuntijuutta siten, että hän tuntee keskeiset ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kysymykset. 

Bio- ja ympäristötieteen laitoksen erilliset aineopintokokonaisuudet: