03.10.2018

Matematiikan erilliset opintokokonaisuudet (ent. sivuaine)

Matematiikan taitoja tarvitaan monilla lähitieteiden aloilla kuten biologiassa, fysiikassa, kemiassa, taloustieteessä, tekniikassa, tietotekniikassa, tilastotieteessä ja tähtitieteessä. Matematiikan opettajia tarvitaan eri oppilaitoksissa. Matematiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot ovat avoimia kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

MathsopiI.jpgMatopisII.jpg

Matematiikka on kautta historian ollut sekä keskeinen osa kulttuuriamme että luonnontieteiden ja tekniikan kehityksen avain. Matematiikalla on ollut ratkaiseva vaikutus esimerkiksi modernin fysiikan, tähtitieteen ja tietotekniikan syntyyn. Toisaalta muiden tieteenalojen ongelmat ovat usein johtaneet uusien matemaattisten teorioiden luomiseen. Matematiikka ei kuitenkaan ole luonteeltaan luonnontieteiden ja tekniikan tarvitsema kaavakokoelma vaan elävä ja itsenäinen tiede.

Opintojen tavoitteena on kehittää matemaattista ajattelua, antaa laaja yleiskuva matematiikan rakenteesta ja soveltamistavoista ja tutustuttaa opiskelija eräisiin keskeisiin matematiikan alueisiin. Tärkeänä tavoitteena on myös matemaattisen kielenkäytön oppiminen, matemaattisista ideoista kommunikointiin harjaantuminen ja oman matemaattisen ajattelun kehittäminen.

Aineenopettajaksi opiskelevalle matematiikka sopii toiseksi opetettavaksi aineeksi. Kun suorittaa matematiikan perus- ja aineopinnot, saa pätevyyden toimia matematiikan opettajana peruskoulussa. Syventävät opinnot antavat yhdessä matematiikan perus- ja aineopintojen kanssa pätevyyden matematiikan opettajan virkoihin lukiossa.

Lisätietoa matematiikan valinnaisista (eli erillisistä) opintokokonaisuuksista laitoksen sivuilta.