28.08.2018

Tilastotieteen erilliset opintokokonaisuudet (ent. sivuaine)

Tilastotiede kehittää malleja ja menetelmiä numeerisen havaintoaineiston keräämiseen, kuvaamiseen ja analysointiin ja tähän liittyvään laskennalliseen toteuttamiseen. Sillä on runsaasti käytännön sovellutuksia miltei kaikilla empiiristä tutkimusta tekevillä tieteenaloilla: tilastollisia menetelmiä sovelletaan mm. informaatioteknologiassa, bio- ja ympäristötieteissä, taloustieteessä, lääketieteessä sekä yhteiskunta- ja kasvatustieteissä. Tilastotieteen tutkimus puolestaan nojautuu vahvasti matematiikkaan ja tietotekniikkaan.

Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat saavat vapaasti opiskella tilastotieteen perus-, aine- ja syventävät opinnot (ent. sivuaine). Opintokokonaisuudet soveltuvat hyvin opiskeltavaksi myös matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Tilastotieteen opinnot soveltuvat erinomaisesti laajentamaan opiskelijan osaamista ja täydentämään erilaisia tutkinto-ohjelmia. 

Lisätietoa tilastotieteen valinnaisista (aka erillisistä) opintokokonaisuuksista laitoksen sivuilta.

Stat.jpg

Mitä tilastotiede on?

Tilastotieteessä on kysymys reaalimaailman ilmiöiden mallintamisesta. Tilastotieteen opinnot perehdyttävät opiskelijan erilaisiin tilastotieteellisiin menetelmiin. Opintojen tavoitteena on antaa valmiudet edustavien havaintoaineistojen keräämiseen, aineistojen kuvaamiseen ja analysointiin sekä yleensä numeerisesti mitattavissa olevien ilmiöiden pätevään tilastolliseen mallintamiseen. 

Ketkä tarvitsevat tilastotiedettä? 

Tilastotiede ei ole nimestään huolimatta oppi tilastoista tai tilastojen tuotannosta vaan se on todennäköisyyslaskentaan perustuva tieteenala. Tilastotiede kertoo, kuinka epävarmuutta voidaan hallita. Tilastotieteessä analysoidaan ja mallinnetaan reaalimaailman numeerisia havaintoaineistoja. Tarkasteltavasta ongelmasta tehdään aineiston perusteella tilastollisia päätelmiä ja ennusteita. Tällä erityisosaamisella on laajaa kysyntää elinkeinoelämässä ja tärkeä tehtävä tiedemaailmassa. Tilastotieteilijä on laajasti kiinnostunut ympäröivästä maailmasta: taloudesta, terveydestä, tekniikasta, ympäristöstä tai yhteiskunnasta. Tilastotieteessä matemaattisia ja laskennallisia menetelmiä sovelletaan tutkimusten suunnitteluun ja data-analyysiin. Sattuman kanssa eläminen on upeaa – maailma on erinäköinen tilastotieteilijän silmin! 

Mihin tilastollisia menetelmiä voi soveltaa?

Tilastotieteen sovellusaloja on lukemattomasti. Tilastotieteessä tutkitaan esimerkiksi hirvipopulaation kannanarviointia, lukijan silmänliikkeiden mallinnusta ja huoneilman radonpitoisuuden mittaamista sekä laadunvalvontaa ja tuotekehittelyä metalliteollisuudessa. Yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä tilastotieteen menetelmien avulla eli tutkimusaineistojen ja tietovarantojen analyyseilla ja mallinnuksella voidaan tuottaa jalostettua tietoa päätöksenteon tueksi.