21.03.2019

Eettiset ohjeet

Vilppi ja plagiointi

Vilppi ja plagiointi ovat kiellettyjä opintojen kaikissa vaiheissa ja kaikilla opintojaksoilla. Perusperiaate on, että opiskelijan oman osuuden työstä on erotuttava selvästi. Jos opiskelija lainaa osana työtään jonkun toisen tekstiä, kuvia, ohjelmakoodia tms., lainatun osuuden on erotuttava selvästi. Jos työ on tehty ryhmä- tai yhteistyönä, työssä on kerrottava tästä. Kirjallisen työn tai sen osan kopioiminen suoraan lähdemateriaaleista tulkitaan plagioinniksi, etenkin jos lähdeviitteitä ei ole asianmukaisesti ilmoitettu.

Laitokset järjestävät yhdessä kirjaston kanssa opiskelijoilleen koulutusta siitä, miten viitataan oikein ja samalla kasvetaan akateemiseen asiantuntijuuteen. Opetuksessa tehdään selväksi tieteellisen kirjoittamisen pelisäännöt ja lähdeviitteiden käyttöä vaaditaan ja siihen ohjataan. Lähdemateriaalin oikeasta käytöstä ja siihen viittaamisesta saa ja pitää kysyä kirjallisen työn ohjaajalta. Plagiointiin suhtaudutaan aina vakavasti eikä sitä sallita.

Yliopistossa on käytössä tutkielmien ja opinnäytteiden tekstin alkuperäisyyden ja samankaltaisuuden tarkastamiseen tarkoitettu Turnitin. Ohjelma tarjoaa myös tukea akateemiseen kirjoittamiseen. 

Vilppi tutkimuksessa

Opiskeluun liittyy myös tutkimuksen tekoa, esimerkiksi LuK- ja pro gradu-tutkielman yhteydessä. Opiskelijan tulee noudattaa opinnäytetöitä tehdessään hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) mukaan hyvää tieteellistä käytäntöä loukkaa sekä vilppi että piittaamattomuus tieteellisestä toiminnasta. Vilppiä ovat mm. havaintojen sepittäminen tai vääristäminen, plagiointi sekä esim. tutkimusidean anastaminen. Piittaamattomuuttaa puolestaan on mm. muiden tutkijoiden osuuden vähättely, harjaanjohtava raportointi, tutkimushavaintojen puutteellinen kirjaaminen, itseplagiointi sekä tiedeyhteisön harhaanjohtaminen. Lisää tietoa vilpistä ja hyvästä tieteellisestä käytännöstä löytyy seuraavista paikoista:

Yleisiä eettisiä periaatteita