20.02.2019

AHOT ja korvaavuudet

AHOT eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aikaisempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa.
Yleistä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT-periaatteet)
 

Muualla suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää joko tutkinto-ohjelmaan (ent. pääaineeseen), valinnaisiin opintoihin (ent. sivuaineisiin), muihin vapaavalintaisiin opintoihin tai viestintä- ja kieliopintoihin. Onko sinulla tietoa ja taitoa, joka on hankittu muuten kuin virallisen koulutuksen kautta? Tällaista kokemusta ja osaamista on voinut kartua esimerkiksi työtehtävien tai varusmiespalvelukseen sisältyvän johtajakoulutuksen kautta. Jos on, voit hakea osaamisesi hyväksilukua. Tutkintoasetuksen mukaan opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opintoja on voinut kertyä vaikkapa Avoimen yliopiston tai Jyväskylän kesä-yliopiston opetusohjelmasta. Voit liittää tutkintoon myös muiden suomalaisten yliopistojen tarjoamia opintoja joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta. Valtakunnallinen joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimus antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoaan ja sisällyttää tutkintoonsa valinnaisia opintoja ja opintokokonaisuuksia (ent. sivuaine) muiden yliopistojen opintotarjonnasta. Lisätietoja JOO-verkoston opetustarjonnasta löytyy JOO-oppaasta (JOOPAS).

Opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. Aiempien opintojen sisällyttäminen uuteen tutkintoon tai tutkintoon kuuluvien opintojen korvaaminen aiemmilla opinnoilla riippuu aiemman opintosuorituksen tyypistä, tasosta ja laajuudesta.

Viestintä- ja kieliopintojen hyväksiluvun periaatteet tulee tarkastaa kielikeskuksesta.

 

Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä.

Korvaaminen

Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja opintoja voidaan korvata kokonaan tai osittain.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa aikaisemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa:

  • Ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelman mukaisia
  • Aikaisemmin tai muualla hankittujen opintojen on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista

 

Aiemmin suoritetut opinnot on hyvä käsitellä heti opintojen alussa HOPSia laadittaessa ja hyväksyttäessä.

Jos haluat hyväksi lukea muualla suorittamiasi opintojaksoja tutkintoosi, vertaa niitä laitoksen tarjoamiin kursseihin ja mieti, mitä korvaavuuksia voisit esittää. Laitosten koulutussuunnittelijat, opintoneuvojat ja HOPS-ohjaajat opastavat asiassa. Opintosuoritusten hyväksiluvut käsitellään aina siinä yksikössä, joka vastaa hyväksiluettavien opintojakson järjestämisestä (esim. fysiikan korvaavuudet fysiikan laitoksella). Tiedekunta tai laitos voi päättää aiempien opintojen, erityisesti aiempien tutkintojen tai opintokokonaisuuksien, hyväksilukemisesta tutkintoon.

Hyväksilukua ja korvaavuutta haetaan erillisellä AHOT-lomakkeella

AHOT-päätöksiä tekevät vastuuhenkilöt laitoksilla

Varadekaani on nimennyt seuraavat henkilöt päättämään aikaisempien opintojen hyväksiluvusta:

  • Bio- ja ympäristötieteen laitos: koulutuksesta vastaava varajohtaja
  • Fysiikan laitos: Jussi Maunuksela ja Juha Merikoski
  • Kemian laitos: Tanja Lahtinen
  • Matematiikan ja tilastotieteen laitos: Ari Lehtonen ja Annaliisa Kankainen

Oikaisun hakeminen AHOT-päätökseen

Aikaisempien opintojen hyväksilukupäätökseen voi hakea oikaisua Jyväskylän yliopiston oikaisumenettelyssä määritetyllä tavalla. Ohjeita oikaisumenettelystä löydät myös täältä.

Lisätietoa