10.10.2018

Opintoneuvojat ja HOPS

Opin­to- ja HOPS-ohjaus ma­tema­tii­kan ja ti­las­totie­teen lai­tok­sella.

Matematiikan opintoneuvojat

Tilastotieteen opintoneuvoja

Jos sinulla on yleensä kysyttävää opintojesi suunnittelusta tai HOPS:ta voit kääntyä myös opintoasioita hoitavan koulutussuunnittelijan puoleen

Opinnoissasi sinua tukevat seuraavat henkilöt

HOPS-ohjaajat ja opettajatutorit:

Matematiikan opettajatutorit ovat

HOPS-ohjaajat ovat

Tilastotieteen HOPS-ohjaajat ja opettajatutorit ovat

Mikä on HOPS? 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta; lähtökohtana tutkinto-ohjelman rakenne. Suunnitelma auttaa opiskelijaa hahmottamaan tutkinto-ohjelmaa, etenemään opinnoissaan ja pysymään aikataulussa, sekä selkiinnyttää opiskelijan päämääriä.

HOPS laaditaan lukuvuodesta 2018-2019 lähtien Sisussa (ja aikaisempien lukuvuosien HOPSit Korpin eHOPS-sovelluksella) yhdessä HOPS-ohjaajan tai opintoneuvojan kanssa. Opiskelija päivittää ja tarkistaa HOPSia opintojen kuluessa ja suunnitelmien selkiintyessä. HOPS-ohjaus sisältää yksilökeskusteluja HOPS-ohjaajan tai opintoneuvojan kanssa. Oleellisista muutoksista on aina sovittava HOPS-ohjaajien kanssa.

Aiemmin muualla suoritetut opinnot on hyvä käsitellä heti opintojen alussa HOPSin teon yhteydessä. Jos haluat hyväksi lukea muualla suorittamiasi opintojaksoja tutkintoosi, vertaa niitä laitoksen kursseihin ja mieti, mitä korvaavuuksia voisit esittää. Koulutussuunnittelijat, opintoneuvojat ja HOPS-ohjaajat opastavat asiassa. Hyväksilukua ja korvaavuutta haetaan erillisellä AHOT-lomakkeella.

HOPSin laatiminen kandidaatin tutkintoa varten

Lukuvuonna 2018-2019 ja sen jälkeen aloittavat  matematiikan ja tilastotieteen opiskelijat tekevät HOPSin syyslukukaudella opettajatutorien ohjauksessa sähköisesti Sisun avulla. Aiemmin aloittaneet opiskelijat tekevät HOPSin Korpissa. Tarvittaessa opiskelija voi tarkistaa suunnitelmaansa myöhemmin ja keskustella siitä opettajatutorien tai HOPS-ohjaajien kanssa. Kun LuK-tutkielma on valmis, opiskelijat käy Sisussa tehdyn HOPSin läpi HOPS-ohjaajan kanssa ja Korpissa tehdyn HOPSin opiskelija lähettää tarkastettavaksi HOPS-ohjaajalle Korpin kautta. Opiskelija saa tarkastetusta HOPSista yhden opintopisteen.

HOPSin laatiminen maisterin tutkintoa varten

Opiskelija laatii HOPSin maisterin tutkintoon johtavien opintojen alussa sähköisesti Sisun  tai Korpin eHOPSin avulla (riippuen opintojen vaiheesta). Ohjausta antavat HOPS-ohjaajat, opintoneuvojat ja oppiaineen professorit. Tarvittaessa suunnitelmaa voidaan tarkistaa myöhemmin; oleellisista muutoksista on sovittava HOPS-ohjaajien kanssa. Kun pro gradu-tutkielma on valmis, opiskelija jättää lopullisen HOPSin tarkastettavaksi Korpin kautta (tai käydään läpi Sisussa). Kun lopullinen HOPS on tarkastettu, opiskelija saa HOPSista yhden opintopisteen.

Suoraan maisteriohjelmaan valitut opiskelijat tekevät HOPSinsa yhdessä opintoneuvojan kanssa. Opiskelusuunnitelmaa tehtäessä selvitetään ensin aiemman tutkinnon sisältö ja mahdollisista muista opinnoista saatavat korvaavuudet. Tämän jälkeen laaditaan suunnitelma mahdollisista aiempaa tutkintoa täydentävistä opinnoista, ns. siltaopinnoista, sekä maisterin tutkintoa varten suoritettavista opinnoista.