02.10.2017

Akvaattiset tieteet -2017

Opintojen ohjeellinen ajoitus akvaattisia tieteitä pääaineena opiskeleville.

Akvaattisten tieteiden opintojen ajoitusaikataulu 2015-2017

 
 • Kandidaattiopintojen ajoitus
 • Maisteriopintojen ajoitus

Kandidaattiopinnot

1. syksy

1. kevät

 1. kesä

 • WETA712 Suomen kalat, 1 op
 • WETP503 Akv. ammat, 2 op
 • BIOP001 lentävä lähtö
 • BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op 
 • BIOP302 Vesi ja vesistöt, 5 op
 • BIOP303 Solun elämä, 5 op
 • KEMP111 Kemian perusteet. 5 op
 • Viestintäkurssi 2 op
 • valinnaisia 3 op

yhteensä 28 op

 • WETA501 Kalabiologian kirjatentti, 4 op
 • WETA503 Kalabiologian ja kalatalouden perusteet, 5 op
 • WETA303 Vesistöntutkimusmenetelmät, 3 op
 • WET900 HOPS, 1 op
 • BIOP304 Luonnon monimuotoisuus, 5 op
 • BIOP305 Ihminen ja ympäristö, 5 op
 • TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1, 5 op
 • BIOP201 Tieteen etiikka 2 op
 • valinnaisia 2 op

yhteensä 32 op

 • WETA104 Limnologian ja kalabiologian tutkimusmenetelmät, 8 op (aloitus elokuussa)

2. syksy

2. kevät

2. kesä

 • WETA001 Kalataudit ja loiset harjoitukset, 3 op
 • WETA002 Kalataudit ja loiset, 2 op
 • WETA104 Limnologian ja kalabiologian tutkimusmenetelmät, 8 op
 • WETA506 Vesieliöiden fysiologia, 3 op
 • WETA101 Lakes in the landscape, 3 op
 • WET valinnaiset 2 op
 • Sivuaine II, 5 op
 • 2. kotimainen kieli, 2 op

yhteensä 28 op

 • WETA102 Limnogian kirjatentti I, 6 op
 • BIOA903  Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi, 4 op 
 • WETA905 Kandidaattiseminaari, 2 op
 • BIOA906 Tutkimusaineistojen analysointi I, 2 op
 • sivuaine II, 6 op
 • TILP260 Tilastotieteen peruskurssi 2, 5 op
 • KEMP114 Kemian perusteet 4, 6 op
 • Valinnainen kurssi, 2 op

yhteensä 32 op

WETA901 Luk- tutkielma

3. syksy

3. kevät

 3. kesä

 • WETA901 Luk tutkielma 7 op
 • BIOA907 Tutkimusaineistojen analysointi  2,  2 op
 • WETA902 Kypsyysnäyte, 0 op
 • Sivuaine II, 10 op
 • Valinnaisia,  7 op
 • 1. vieras kieli,  2 op

yhteensä 28 op

 • WETA103 Limnologian kirja II, 5 op
 • sivuaine II, 4 op
 • valinnaisia 23 op

yhteensä 32 op

 • Työharjoittelu, 10 op
  (osa maisteritutkintoa)

 

Maisteriopinnot

Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehtäessä kannattaa huomioida, että joitakin opintojaksoja järjestetään vain joka toinen vuosi.

Sopiva aika henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiselle on kolmannen vuoden keväällä tai neljännen vuoden syksyllä. Alla ajoitusmalli, jota voidaan käyttää apuna opintosuunnitelmaa tehtäessä.

4. vuosi

4. kesä

 • WETS901 HOPS, 1op
 • WETS101 Johdatus akvaattiseen tutkimukseen, 1 op
 • WETS103-119 Kirjatentti, 6 op
 • WETS402 Pintavesien ekologisen tilan arviointi ja tarkkailu, 2 op (kl 2017)
 • WETS904 Tutkielmaan liittyvä kirjatentti, 6 op
 • WETS905 Kirjallisuuskatsaus ja tutkimsusuunnitelma, 4 op
 • WETS920 Gradun ohjaus A, 1 op
 • WETS valinnaisia, 14 op (kahden opintojakson tulee olla kenttäkurssi)
  -WETS301 Pienvesien limnologia , 3 op
  -WETS302 Talven limnologian kurssi, 3 op
  -WETS304 Arctic limnology, 8 op
  -WETS401 Virtavesien kunnostus, 4 op
  -WETS501 Kalanpoikaskurssi, 4 op
  -WETS602 Vesiviljelytutkimuksen menetelmät, 5 op
  -WETS605 Murtovesibiologian kurssi, 3 op
  -WETS701 Kaikuluotaus kalantutkimuksessa, 2 op
  -WETS852 Biosukelluskurssi, 2 op
 • Valinnaisia, 23 op
 • Työharjoittelu, 10 op

yhteensä 68 op

 • WETS901 Pro Gradu -tutkielma

5. vuosi

 
 •  WETS921 Gradun ohjaus B, 2 op
 • WETS901 Pro Gradu -tutkielma, 30 op
 • WETS907 Tieteellisen kirjoittaminen, 3 op
 • WETS908 Rahoitushakemus, 2 op
 • WETS903 Maisteriseminaari, 3 op
 • WETS402 Pintavesien ekologisen tilan arviointi ja tarkkailu, 2 op
 • Valinnaisia 12

yhteensä 52 op