05.02.2018

LuK opinnot ja opintojen ajoitus, biologian opettajakoulutus

Biologian opettajakoulutuksen opintojen ajoitusaikataulu 2015-2018

Kandidaattitutkinnon rakenne

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot antavat perustiedot lähes koko biologian alalta ja ne ovat tärkeä perusta alan aineopinnoille. Perusopinnot suoritetaan kokonaisuudessaan ensimmäisenä opiskeluvuotena, koska vasta niiden jälkeen on järkevää osallistua vaativammille jaksoille aineopinnoissa.

Biologian aineopintojen opintojaksot järjestetään pääsääntöisesti vuosittain ja ne on aikataulutettu siten, että ne on mahdollista suorittaa mahdollisimman loogisessa järjestyksessä ensimmäisen opiskeluvuoden keväästä lähtien (katso ohjeellinen aikataulutus alla). Jos olet suorittanut biologian perusopinnot jo ennen yliopistoon siirtymistäsi esim. avoimessa yliopistossa, kannattaa Sinun heti aloittaa kandidaattiopintojen toisen vuoden opinnot kurssien ajallisessa järjestyksessä.

Kandidaattitutkielma (Luk-työ) on pienimuotoiseen oman aineistoon (näytteenotto tai koe) tai kirjallisuuteen perustuva opinnäytetyö, jossa käytännössä harjoitellaan oman tutkimustyön tekemistä ohjaajan tukemana. Ennen kandidaattitutkielman aloittamista osallistutaan kandidaattiseminaariin, jossa laaditaan kirjallinen seminaarityö ja tutkimussuunnitelma itse tutkielmalle sekä pidetään näiden pohjalta suullinen esitelmä. Näissä perehdytään tutkielman aiheeseen ja valmistaudutaan tutkielman tekemiseen. Kun kandidaattitutkielma on jätetty tarkastettavaksi, kirjoitetaan kypsyysnäyte (BIOA902), jossa opiskelija osoittaa kirjallisesti perehtyneisyytensä tutkielman aihepiiriin sekä äidinkielen taitonsa valvotussa koetilanteessa. Kypsyysnäyte on loogisesti jäsennelty essee ja tyyliltään tieteellistä tekstiä. Kypsyysnäytteen suoritusajankohdasta opiskelija sopii tutkielmansa ohjaajan kanssa. Suositeltavaa on, että kypsyysnäyte kirjoitetaan mahdollisemman pian tutkielman valmistumisen jälkeen.

Ohjeet kandidaatin tutkielman tekemiseen

Ohjeellinen esimerkkiaikataulu pakollisille opintojaksoille Biologian opettajankoulutuksen kandidaattiopinnoissa

1. syyslukukausi

1. kevätlukukausi

 

 • BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op
 • BIOP302 Vesi ja vesistöt, 5 op
 • BIOP303 Solun elämä, 5 op
 • BIOP900 HOPS, 1 op
 • KEMP111 Kemian perusteet 1, 5 op
 • KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, 5 op

 (yhteensä 26 op)

 • BIOP304 Luonnon monimuotoisuus,  5 op
 • BIOP305 Ihminen ja ympäristö, 5 op
 • BIOA121 Lajintuntemus: Selkärangattomat, peruskurssi, 1 op
 • BIOA122 Lajintuntemus: Selkärankaiset, peruskurssi 1
 • BIOP201 Tieteen etiikka, 2 op
 • KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op
 • KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto, 5 op
 • KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 op
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä, 2 op

(32 op)

 

 2. syyslukukausi

2. kevätlukukausi

 2. kesälukukausi

 • BIOA120 Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi,  2 op
 • EKOA501 Genetiikan perusteet, 4 op
 • WETA101 Lakes in the landscape, 3 op
 • TILP250 0 Tilastotieteen peruskurssi 1, 5 op

(14 op)

 • BIOA131 Fysiologia ja anatomia, 5 op
 • BIOA132 Eläinten anatomian ja fysiologian harjoitukset, 2 op
 • BIOA133 Kasvifysiologian perusteet, 2 op
 • SMBA101 Solubiologian perusteet 5 op
 • SMBA301 Moderni molekyylibiologia 2 op
 • EKOA101 Ekologia, 5 op
 • KTKP010 Oppiminen ja ohjaus, 5 op
 •  KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus; orientoiva ohjattu harj., 5 op
 • BIOA130 Biologian opettamisen kurssi 6
  (alkaa, 1 viikko)

3. syyslukukausi

3. kevätlukukausi

 

 • BIOA127  Lajintuntemus: Sienet, peruskurssi, 1 op
 • BIOA130 (jatkuu),
 • BIOA910 kandidaattiseminaari 4 op, (alkaa) 
 • valinnaisia menetelmäopintoja (3 op)
 • BIOA130 (päättyy, suoritus)
 • BIOA910 (jatkuu, suoritus),
 • BIOA901 kandidaattitutkielma, 7 op 
 • BIOA902  Kypsyysnäyte
 • BIOA126 Solu- ja molekyylibiologian ja biokemian laboratoriotyökurssi, 3 op
 • TILP260 Tilastotieteen peruskurssi, 5 op
  YMPin opintoja, esim. YMPP125 ja YMPP152

(33 op)

 

Opintopisteitä lukuvuosittain:

 • 1. vuosi: 58
 • 2. vuosi: 45
 • 3. vuosi: 36
 •  Yhteensä: 139

Lisäksi kandidaatin tutkintoon tarvitaan vähintään 41 op itse valittavia opintojaksoja painottuen toiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle. Näihin opintoihin tulee sisältyä kieli- ja viestintäopinnot sekä toisen opettavan aineen (sivuaine III) opinnot. Lisäksi kolmantena opiskeluvuotena on jo mahdollista osallistua maisterintutkintoon sisällytettäville kursseille.