02.10.2017

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto, Biologian aineenopettaja 180 op

Tutkinto-ohjelman viimeinen opiskelijavalinta tehtiin vuonna 2016. OKL valitsi biologian opettajankoulutukseen vuosittain korkeintaan 10 opiskelijaa soveltuvuuskokeiden perusteella.
 

Pääaineen opinnot

Sisältäen bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot: monimuotoinen elämä
biologian aineopinnot, kandidaatintutkielman sekä kypsyysnäytteen 
86 op

Sivuaine I, Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät*
BIOP201 Tieteen etiikka, 2 op
KEMP111 Kemian perusteet 1, 5 op
KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op
TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1, 5 op
TILP260 Tilastotieteen peruskurssi 2,  5 op
Valinnaisia luonnontieteiden menetelmäopintoja, 2 op

  • Sivuaine I on biologian opettajaopintojen pakollinen sivuaine, jonka tarkoituksena on tukea pääaineen ilmiöiden ja luonnontieteellisen tutkimuksen ymmärtämistä. Suositeltavaa on, että tämän sivuaineen opintoja suoritetaan mahdollisimman paljon jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, jolloin myös aikataulujen yhteensovittaminen on helpohkoa. Jos opiskelet suositusten mukaisesti kemiasta perus- ja aineopintojen kokonaisuudet, voit valita KEMP111:n ja 114:n tilalle muita menetelmäopintoja. Voit tässä tapauksessa myös jättää tämän sivuaine I:n kokonaisuuden suorittamatta, kunhan huolehdit, että kokonaisuuteen sisältyvät muut pakolliset opintojaksot (tilastotiede ja tieteen etiikka) tulevat suoritetuiksi. Tässä tapauksessa sisällytät nämä jaksot valinnaisiin opintoihin.
25 op

Sivuaine II, perusopinnot

KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 5 op 
KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto 5 op
KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö 5 op
KTKP010 Oppiminen ja ohjaus 5 op
KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus; orientoiva ohjattu harj. 5 op

  • Biologian aineenopettajankoulutukseen opintojen alussa suoravalitut opiskelijat suorittavat pedagogiset opinnot Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) opetusohjelman mukaan. Näistä saa ohjeita suoraan OKL:sta ja Biologian lehtorilta. Opinnot käynnistyvät tiedotustilaisuudella, jossa tulee olla läsnä.  Muut kuin suoravalitut opiskelijat suorittavat kolme ensimmäistä kurssia (15 op) ennen hakemistaan pedagogisiin opintoihin. Hakeminen on mahdollista kun em. kasvatustieteen peruskurssit ja vähintään 50 op biologian alan opintoja on suoritettuna. Loput pedagogiset perusopinnot (kurssit KTKP010 ja KTKP030) voidaan tässä tapauksessa suorittaa vasta, kun on tullut hyväksytyksi OKL:n valinnassa. Haku ajoittuu vuosittain tammikuulle.
25 op
Sivuaine III, Toinen opetettava aine tai muu sivuaine1), 35 tai 60 op 
sivuaine III 60 op laajuisena korvaa sivuaine I:n
 

BIOP900 HOPS ja HYVY001 Akateeminen opiskelukyky, 3 op

  • Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen keskeisin tavoite on tehdä opinnoistasi suunnitelmallisia ja perusteltuja. HOPS (1 op) kirjataan ohjauksen ja keskustelujen jälkeen Korpin eHOPS–järjestelmään. Tärkeää on pohtia omia kiinnostuksen kohteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Kun ensin hahmottelet kandidaattiopintojesi pääpiirteet (mm. sivuaineiden valinta) ja opintojesi aikataulut yksinkertaisesti vaikka paperille, on helpompi lähteä täyttämään eHOPSia. HOPS-ohjaajasi neuvoo opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa ja myös hyväksyy HOPSin. Huomaa, että suunnitelmien muuttuessa kannattaa päivittää myös eHOPSia ja hyväksyttää se uudelleen HOPS-ohjaajalla. Erittäin suositeltavaa on lisäksi osallistua kurssille HYVY001 (2 op), Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä.
3 op

Viestintä- ja kieliopinnot
Viestintäkurssi, 2 op
Toinen kotimainen kieli, 2 op
I vieras kieli, 2 op

  • Kieli- ja viestintäopinnot järjestää yliopiston Kielikeskus, jonka sivuilta löytyy tietoa opetuksesta ja kurssien valinnasta (”kielikompassi”). Kieliopintoihin kannattaa pyrkiä jo opintojen alkuvaiheessa, mutta kursseille pääseminen voi olla alkuvaiheessa vaikeaa (valinta opintojen aloitusvuoden mukaan). Minimivaatimusten lisäksi Sinun kannattaa sisällyttää kandidaattiopintoihisi jaksoja, jotka tukevat tehokasta opiskelua ja parantavat työelämätaitoja. 

Kieliopintojen kurssivaihtoehdoista saa tietoa kielikeskuksen sivuilta: http://kielikompassi.jyu.fi/

6 op

1) Sivuaine III 35 op laajuisena sisältää ko. aineen perusopinnot ja 10 op aineopintoja.

*) Luonnontieteiden perusteet ja menetelmät 25 op sivuaineopintoina kandidaatin tutkinnossa. Opiskelijat, jotka suorittavat sivuaineena kemian, tilastotieteen tai informaatioteknologian perusopinnot, voivat

  1. korvata kemian, tilastotieteen tai informaatioteknologian perusopintoihin sisältyvät opintojaksot luonnontieteiden perusopinnot ja menetelmät -kokonaisuudessa siihen suositelluilla valinnaisilla opinnoilla, tai
  2. korvata luonnontieteiden perusopinnot ja menetelmät sivuaineena kemian, tilastotieteen tai informaatioteknologian perusopintokokonaisuudella ja sisällyttää pakolliset menetelmäopintojaksot (huom. vaihtelua oppiaineiden välillä) valinnaisiin opintoihin.

Vaikka kandidaatintutkinto kannattaakin mitoittaa varsin tarkasti 180 op:n laajuiseksi, voit sisällyttää tutkintoosi aiemmin mainittujen opintojen lisäksi muitakin pää- tai sivuaineen opintoja tai muita yksittäisiä pääaineen opiskelua tukevia opintojaksoja. Huomaa kuitenkin, että jos aloitat kandidaattivaiheessa sivuaineen aineopintoja, etkä sisällytä näitä aineopintoja kokonaisuutena kandidaatin tutkintoosi, kannattaa nämä sivuaineen opinnot jättää kandidaatin tutkinnon ulkopuolelle. Aiempaan tutkintoon sisältyviä opintoja ei voi maisteritutkinnossa sisällyttää ko. aineiden kokonaisuuksiin.

Pääaineen opinnot (Opetussuunnitelma)

Sama opintojakso voi olla vaatimuksena useammassa opintokokonaisuudessa. Opintojakso voidaan kuitenkin käyttää vain yhteen opintokokonaisuuteen ja muissa opintokokonaisuuksissa se on korvattava jollain soveltuvalla opintojaksolla.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä, 25 op

BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op
BIOP302 Vesi ja vesistöt 5 op
BIOP303 Solun elämä 5 op
BIOP304 Luonnon monimuotoisuus 5 op
BIOP305 Ihminen ja ympäristö 5 op

Biologian aineopinnot, 61 op

BIOA120 Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi, 2 op 
BIOA121 Lajintuntemus: Selkärangattomat, peruskurssi, 1 op 
BIOA122 Lajintuntemus: Selkärankaiset, peruskurssi, 1 op
BIOA127 Lajintuntemus: Sienet, peruskurssi, 1 op 
BIOA126 Solu- ja molekyylibiologian ja biokemian laboratoriotyökurssi, 3 op
BIOA130 Biologian opettamisen kurssi, 6 op
BIOA131 Fysiologia ja anatomia, 5 op 
BIOA132 Eläinten anatomian ja fysiologian harjoitukset, 2 op
BIOA133 Kasvifysiologian perusteet, 2 op 
EKOA101 Ekologia, 5 op 
EKOA501 Genetiikan perusteet, 4 op 
SMBA101 Solubiologian perusteet, 5 op 
SMBA301 Moderni molekyylibiologia, 2 op 
WETA101 Lakes in the landscape, 3 op
BIOA901 Kandidaattitutkielma, 7 op 
BIOA902 Kypsyysnäyte 
BIOA910 Kandidaattiseminaari, 4 op 
Valinnaisia ympäristötieteen ja -teknologian opintoja, 8 op