02.10.2017

Opintojen suunnittelu ja ajoitus, Ekologia ja evoluutiobiologia

 

Kandidaattiopinnot

Ekologian ja evoluutiobiologian kandidaatintutkintoa koskevat opinto-vaatimukset koostuvat kolmesta osasta: pääaineen opinnot, sivuaineopinnot ja muut opinnot.

Biologian perusopinnot luetaan Ekologian ja evoluutiobiologian pääaineen opintoihin ja ne ovat tärkeä perusta aineopinnoille. Biologian perusopinnot suoritetaan yleensä ensimmäisenä opiskeluvuotena, koska vasta perusopintojen jälkeen on järkevää osallistua vaativimmille jaksoille aineopinnoissa.

Opintojaksot järjestetään vuosittain ja ne on aikataulutettu siten, että ne olisi mahdollista suorittaa mahdollisimman loogisessa järjestyksessä. Ensimmäisenä opiskeluvuotena suoritettavaksi suositellaan vain peruslajintuntemuksen kursseja BIOA121 ja BIOA122. Kasvikokoelman (BIOA120) kerääminen on syytä aloittaa jo ensimmäisen ja toisen
opintovuoden välisenä kesänä, mutta opiskelija voi suorittaa kasvien jatkolajintuntemuksen kurssin (EKOA120) toisen vuoden keväällä ennen BIOA120 suoritusta, jos kokee tämän järjestyksen itselleen sopivammaksi. Muut jaksot on suunniteltu suoritettavaksi toisen opiskeluvuoden alusta alkaen. HUOM! Jos opiskelija on suorittanut biologian perusopinnot ennen yliopistoon siirtymistään, kannattaa heti lukuvuoden alkaessa suunnitella opintonsa niin, että kandidaattiopintojen toisen vuoden opinnot tulevat suoritetuksi mahdollisimman hyvin ajallaan (ks. ohjeellinen aikataulu).

Pääaineen aineopinnot ajoittuvat erityisesti toiselle opiskeluvuodelle, jolloin opiskelijan kannattaa suorittaa teoriakursseja, jatkolajintuntemuskursseja ja kandidaatintyön tekemiseen ohjaavat nk. kandidaattiprojektin kurssit (BIOA903, BIOA905, BIOA906) sekä osallistua kenttäkurssille. Kolmannelle vuodelle jää näin vähemmän
pääaineen kursseja ja opiskelija voi keskittyä kandidaattityön loppuun saattamiseen ja sivuaineiden opiskeluun tai olla opiskelijavaihdossa ulkomailla.

Menetelmäopinnot

Sivuaine I (Luonnontieteen menetelmät) on Ekologian ja evoluutiobiologian kandidaattiopintojen pakollinen sivuaine, jonka tarkoituksena on tukea pääaineen opintojen suorittamista. Suositeltavaa onkin, että tämän sivuaineen opintoja suoritetaan mahdollisimman paljon jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, jolloin myös aikataulujen sovittaminen on helpompaa.

Jos koet tarvitsevansa paremman pohjan menetelmäopinnoille, kannattaa sisällyttää opintoihin myös johdattavia ja lisäopastusta antavia jaksoja.

Tietotekniikan käyttöön opastaa

  •  Informaatioteknologian ITKP101
  • Tietokone ja tietoverkot työvälineinä (sisällytetään muihin opintoihin, ei Sivuaine I:een).

Jos tilastotiede on opiskelijalle vieraampaa, kannattaa osallistua

  • TILP100 Johdatus tilastotieteeseen –jaksolle (voidaan sisällyttää Sivuaine I:een).

Jos matemaattinen ajattelu tuottaa ongelmia, niin on suositeltavaa myös suorittaa joitakin matematiikan kursseja esim.

  • MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (5 op) (erityisesti, jos on suorittanut lyhyen matematiikan lukiossa).

Voit valita sivuaineeksi myös kemian tai tilastotieteen perusopinnot. Tällöin Sivuaine I:stä suoritetaan vain toisen aineen pakolliset jaksot (vaadittavat TILP-kurssit tai vähintään KEMP101 kemiasta sekä BIOP201). Koska tässä tapauksessa sinulla on yksi sivuaine vähemmän, täytyy sinun valita myös toinen sivuaine (kandidaatin tutkinnossa on aina pääaineen lisäksi vähintään 50op sivuaineen opintoja).

Maisteriopinnot

Filosofian maisterin tutkintoa varten opintoja on suoritettava yhteensä 120op, näistä vähintään 85op on Ekologian ja evoluutiobiologian syventäviä opintoja. Pääaineen opinnoista 60op on pakollisia jaksoja ja loput 35op voi koostua joko valinnaisista pääaineen jaksoista tai yhdestä erikoistumisalakokonaisuudesta (25op). Valinnaisia opintojaon 35op, joka voi koostua esim. sivuaineen perus- tai aineopinnoista tai pääaineen syventävistä opinnoista.

EKOS900 HOPS ja työelämään orientoituminen –jakso sisältää sekä maisterivaiheen henkilökohtaisen opintosuunnitelman että syys-lukukaudella järjestettävän työelämäkurssin. Paras ajankohta jakson maisteri-HOPSin tekemiselle on kandidaattiopintojen loppuvaihe (yleensä 3. opiskeluvuoden kevät), jolloin aletaan suuntautua maisteriopintoihin. Jakso merkitään suoritetuksi kuitenkin vasta kun opiskelijalla on sekä hyväksytty maisterivaiheen HOPS että työelämäkurssi suoritettuna

Maisterivaiheen kirjatenttejä on aiemmin kutsuttu loppukuulusteluiksi ja ne onkin yleensä suoritettu vasta opintojen loppuvaiheessa. Loppu-kuulustelu –sana on nyt poistettu jaksojen nimistä ja opiskelijoiden toivotaankin suorittavan nämä kirjatentit jo maisteri-opintojensa alkupuolella pohjaksi aihepiirien syventävämmille kursseille.

Suurin osa maisteriopintojen pakollisista jaksoista järjestetään vuosittain. Opiskelijan on syytä laittaa nämä kurssit omissa suunnitelmissaan etusijalle, koska valmistuminen viivästyy, jos joku jaksoista jää suorittamatta. Poikkeuksena EKOS144 Evoluutiobiologian sovellukset ja EKOS137 Evoluutioekologia ja elinkierrot  -kurssit, jotka järjestetään vuorovuosin. Toisen kurssin tekeminen pakollisena riittää.

EKOS908 Tieteellinen kirjoittaminen on pakollinen jakso, jossa harjoitellaan tieteellisen tutkimuksen raportointia.