08.03.2018

Opiskelu

Ohjeita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinnoista, opiskelukäytänteistä, opinnoista ja arviointiperiaatteista.

OpiskeluWEB.jpg

Opiskelu matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa tutkinnon bio- ja ympäristötieteissä, fysiikassa, kemiassa, matematiikassa, tilastotieteessä sekä nanotieteiden maisteriohjelmissa. Tutkintoihin voi monipuolisesti sisällyttää opintoja tiedekunnan laitosten (bio- ja ympäristötieteiden laitos, fysiikan laitos, kemian laitos sekä matematiikan ja tilastotieteen laitos) opetusohjelmasta. Luonnontieteissä (bio- ja ympäristötieteet, kemia ja fysiikka) opintoihin sisältyy kokonaisuuksia, jotka suoritetaan laitosten laboratorio-osastolla. Kun opiskelija saa valmiiksi tietyistä opintojaksoista koostuvan opintokokonaisuuden (perusopinnot, aineopinnot tai syventävät opinnot), suoritetaan opintokokonaisuuden kokoaminen.
 
Varsinaisen lukuvuoden jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kesällä opintoja esimerkiksi tiedekunnan tarjoamia kesäopintoja tai ottaa osaa jonkin yliopiston kansainväliseen kesäkouluun.
 
Opintojaksoja voi suorittaa eri tavoin. Useisiin opintojaksoihin sisältyy tentti. Opintoihin voi sisältyä harjoittelujakso. Tutkinnon viimeinen vaihe on opinnäytetyö (kandidaatintutkielma tai pro gradu), jonka yhteydessä laaditaan kypsyysnäyte. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on käytössä yhtenäinen arviointikriteeristö opintojen arvioimiseksi.  
 
Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella aineenopettajaksi (aineenopettajan opintosuunta) fysiikan, kemian ja matematiikan alalla, sekä hankkia lisäksi pätevyyden biologian opettajaksi. Tutustu tarkemmin aineenopettajan koulutusvaihtoehtoihin laitosten tutkinto-ohjelmissa. Aineenopettajaksi voi pätevöityä myös muissa maisteriohjelmissa kuin erityisesti aineenopettajan tutkintoon tähtäävissä maisteriohjelmissa suorittamalla opettajan pedagogiset opinnot sekä vaadittavat opinnot opetettavasta aineesta (biologia, fysiikka, kemia tai matematiikka).  
 
Maisterin tutkinnon valmistumisen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus täydentää tutkintoaan maksutta seuraavan lukuvuoden loppuun asti ilman erillistä opinto-oikeutta
 
Mikäli tarvitset opintosuoritusotetta, sen voi tilata opiskelijapalveluista tai pyytää laitoksen koulutussuunnittelijalta. Opiskelijatodistuksen voi tilata opiskelijapalveluista.