21.01.2019

Bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden työharjoittelu

Bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­tei­den lai­tos tu­kee opis­ke­li­joi­den työ­har­joit­te­lua mak­samal­la työ­nan­ta­jil­le työ­har­joit­te­lu­tu­kea palk­ka­kus­tan­nuk­siin. Tämä tuki py­ri­tään ja­ka­maan ta­sai­ses­ti mah­dol­li­simman mo­nen har­joit­te­li­jan ja työ­pai­kan kesken. Tämän takia pe­ri­aat­tee­na on, että lai­tos mak­saa yh­den kuu­kau­den pal­kan har­joit­te­li­jaa koh­den ja har­joit­te­lu­paik­ka lo­put. Vuonna 2019 jaossa olevia tukikuukausia työharjoitteluun on noin 25.

Työharjoittelupaikkaa haetaan vuonna 2019 seuraavasti:

 • Harjoittelutuet myönnetään opiskelijoiden opintojen edistymisen perusteella. Eli ensin haetaan laitoksen työnantajille maksamaa työharjoittelutukea. Hakuaika päättyy torstaina 31.1.2019 klo 16:15. Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella.
 • Tukipäätöksen saamisen jälkeen tutustutaan tarjolla oleviin harjoittelupaikkoihin mm. työelämäpalvelujen sivuilla tai neuvotellaan harjoittelupaikka työantajan kanssa itse.
 • Tehdään hakemus työnantajalle ja ne, jotka saavat laitoksen tuen liittävät hakemukseensa laitoksen saatekirjeen sekä varmistavat oman pääaineen yhteyshenkilöltä, että harjoittelupaikan työ soveltuu laitoksen tukemaan harjoitteluun.
 • Tarjolla olevia harjoittelupaikkoja voi hakea vaikkei laitoksen tukea saisikaan. Tällöin on muistettava mainita asiasta työnantajalle.
 • Paikkaan valituksi tulemisen jälkeen laaditaan harjoittelusopimus ja -suunnitelma ja harjoittelun päätyttyä raportti. Pyydä, että koulutussuunnittelija Tiina Hakanen tiina.m.hakanen@jyu.fi  luo sinulle harjoittelusopimuslomakkeen. 

Tukea ei voi saada tukea jos:

 • Harjoittelutuen on saanut aiemmin.
 • Hakijalla on jo suoritus työharjoittelusta. 
 • Opiskeluvuosia yliopistossa on takana 7 tai sitä enemmän.

 Harjoittelutuen saajia valittaessa sovelletaan seuraavia kriteerejä:

 1. Opintojen eteneminen tavoiteajassa (LuK 3 v., FM 2 v.).
 2. Kertyneiden opintopisteiden määrä (enemmän opiskelleet etusijalla HOPSit huomioiden).
 3. Kandidaatintutkinto tai muu vastaava tutkinto suoritettuna.
 4. Opintomenestys.

Tuen hakuaika päättyy torstaina 31.1.2019 klo 16:15, ja tukipäätöksistä tiedotetaan viimeistään maanantaina 4.2.2019. Jos harjoittelupaikan hakuaika umpeutuu ennen laitoksen tuen hakuaikaa, hakemuksen voi jättää, mutta laitoksen tukea ei voi työantajalle luvata. Tuen suuruus tulee olemaan 1300 € + palkan lakisääteiset sivukulut, ja työnantaja laskuttaa sen yliopistolta jälkikäteen. Tavoitteena on, että harjoittelun kokonaiskesto olisi kolme kuukautta.

Kullakin laitoksen maisteriohjelmalla on oma harjoitteluyhteyshenkilö, joka antaa lisätietoja.

Koko laitoksen työharjoittelua koordinoi Jari Haimi.