30.01.2019

Kemian laitoksen työharjoitteluohjeita

Työharjoittelun sisällyttäminen tutkintoihin ja siitä saatavat opintopisteet

Kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvasta oman alan työharjoittelusta on mahdollista saada opintopisteitä. Kemian alan harjoittelussa työnimike voi vaihdella paljonkin, mutta työn on liittyttävä kemian alaan. Kemian aineenopettajat voivat saada opintopisteitä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettamisesta. Työharjoittelu ei saa sisältyä muiden kurssien tai tutkintojen suorituksiin, eli työharjoittelua ei voi saada samasta työkokemuksesta tai opetuksesta, joka on sisältynyt muihin opintoihin. 

Työkuukausi vastaa noin 8 h työpäiviä, 5 päivää viikossa. Aineenopettajaopiskelijoille viikkotuntityöaika on 20 tuntia. 

Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin voi sisältyä yhteensä 10 op työharjoittelua. Harjoittelusta saa opintopisteitä 2 op/kk tai 5 op/kk. 

2 op/kk edellyttää harjoitteluraportin kirjoittamisen (ohjeet alla). Opintopisteet rekisteröidään, kun opiskelija palauttaa harjoitteluraportin ja se hyväksytään. Opintopisteet rekisteröidään koodilla KEMS902 (tai koodilla KEMS9030, jos harjoittelu on tapahtunut ulkomailla). 

Saadakseen harjoittelusta 5 op/kk opiskelijan on ENNEN harjoittelun aloitusta otettava yhteyttä laitoksen pedagogiseen johtajaan sopiakseen henkilökohtaisista oppimistavoitteistaan harjoittelulle. Harjoittelun jälkeen opiskelija ilmoittautuu korpissa KEMS902 Työharjoittelu-kurssille ja osallistuu kahteen seminaariin (2x2h), joissa käydään harjoittelua läpi ja opetellaan huomaamaan itsestä työssä tarvittavia taitoja ja vahvuusalueita. Lisäksi opiskelija tekee seminaareihin liittyvät annetut tehtävät. Kysymyksiin ko. kurssista vastaa yliopistonopettaja Elina Laurila.

Harjoitteluun voi saada harjoittelutukea kemian laitokselta. 

Huomaathan että Euroopassa suoritettavaan työharjoitteluun on saatavissa Erasmus + tukea. Lisäksi yliopistolla on haettavissa matka-apurahoja (pääsääntöisesti vain Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin).

Raportointi

Opintopisteiden saaminen edellyttää, että harjoittelun päätyttyä opiskelija tekee harjoitteluraportin. Raportissa tulee käsitellä seuraavat asiat:

  • Harjoittelupaikka, työtehtävät ja harjoittelun kesto ja ajankohta
  • Harjoittelupaikan kuvaus eli koko yrityksen  (koko, toimipaikkoja, päätoimialoja, liikevaihto, henkilöstörakenne, henkilöstö ja heidän koulutustaustojansa, ikäjakaumaansa jne.) ja myös oman yksikön läpikäynti
  • Työhön perehdyttäminen eli ohjaus luonne, laatu ja määrä (Kuka ohjasi ja miten?, Kenelle oltiin vastuussa, Kuka auttoi?)
  • Oliko tämä hyvä harjoittelupaikka ajatellen koulutustasi? Voitko suositella paikkaa? Kirjoita perustelut.
  • Mitä odotuksia sinulla oli ennen töitä? Miten odotusten kävi harjoittelun aikana/sen jälkeen?
  • Mitä opit sekä taidollisesti että työyhteisöön kuulumisesta? Mitkä työelämätaidot kehittyivät vai kehittyivätkö? Tässä tulee tarkastella siis substanssiosaamisesi lisäksi myös muita työelämäntaitoja.
  • Oliko tästä työstä hyötyä? Mitä mieltä olet harjoittelusta yleensä?

Raportissa tulee reflektoida omaa osaamista, taitoja ja kehittymistä. Siinä tulee olla rehellinen.

Harjoittelupaikkoja

Voit hakea harjoittelupaikkoja täältä: https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/tep/ohjeet-opiskelijoille/tyo/jobs

Kemian alan paikkoja:

Yritysesittelyt ja harjoittelukokemukset

Vaisalan esittely & Giant Leap (powerpoint)

Kemian alan yrityksiä Keski-Suomessa ja Kokkolassa on listattu tänne.

Harjoittelukertomuksia

Sähköinen CV

Keskisuomalaiset työnantajat ovat hyödyntäneet kuluneen vuoden aikana aktiivisesti Osumia.fi palvelun työnhakijoiden CV-tietokantaa. CV-tietokannan avulla tapahtuvan rekrytoinnin suurin etu perinteiseen rekrytointi-ilmoitteluun verrattuna on sen nopeus ja tarkkuus rekrytointikanavana = työnhakuprofiileihin kirjattujen tietojen avulla työnantaja voi lähettää työpaikkatarjouksen suoraan niille opiskelijoille, joiden osaaminen vastaa senhetkistä rekrytointitarvetta.

Alueen työnantajat ovat myös esittäneet toiveen, että tulevaisuudessa yhä useammat työ- ja harjoittelupaikoista (mm. kesätöistä) kiinnostuneet opiskelijat olisi mahdollista tavoittaa palvelun CV-tietokannan välityksellä.

Esimerkki palvelun työnhakuprofiilista (sähköinen CV) ja sen sisältämistä tiedoista:  http://www.osumia.fi/tyonantajat/hae_opiskelijaa/10/m._meikalainen