18.04.2018

Kemian laitoksen ohjeet työharjoittelun oppimistavoitteiden asettamisesta

Ennen työharjoittelun aloittamista opiskelija laatii oppimistavoitteet harjoittelujaksolle.

Työharjoittelun oppimistavoitteet ja työharjoittelun raportointi

Työharjoittelusta voi saada 5 op/kk, mutta tutkintoihin voi sisällyttää yhteensä enintään 10 op. Opintopisteiden saamisen edellytyksenä on, että opiskelija:

  • laatii ennen työharjoittelua oppimistavoitteet
  • kirjoittaa työharjoitteluraportin
  • osallistuu työharjoittelun jälkeen ryhmätyöskentelyyn, jossa käydään läpi työharjoittelussa opittuja asioita sekä pohditaan työharjoittelun toteutumista

Työharjoittelun tarkoitus on auttaa opiskelijaa hahmottamaan oman alansa työmahdollisuuksia sekä näyttää, miten oppilaitoksessa hankittua teoriatietoa ja käytännön laboratiivisia taitoja tarvitaan työelämässä; toisin sanoen oppia ymmärtämään, miten oppilaitoksessa oppimaansa voi yhdistää käytäntöön. Työharjoittelussa opiskelijan on mahdollista syventää tietämystään kemiasta. Opiskelija oppii hahmottamaan yrityksen tai organisaation toimintakulttuuria työharjoittelupaikassaan. Hän myös ymmärtää työelämän pelisääntöjen merkityksen työssä. Opiskelijalle hahmottuu työharjoittelun aikana hänen oma osaamisensa ja mahdollinen uravaihtoehto. Opiskelija ymmärtää, mitä hän tarvitsee saavuttaakseen oman uratavoitteensa.

Työharjoittelun yksityiskohtaiset oppimistavoitteet määrittyvät opiskelijakohtaisesti riippuen opiskelijan aikaisemmista työkokemuksista, opintojen vaiheesta sekä työharjoittelupaikasta. Työharjoittelun oppimistavoitteet voivat siis vaihdella yksilöllisesti. Työharjoittelussa opiskelijalle voidaan antaa vastuuta tehtävien hoidosta, mutta tehtäviin perehdyttäminen ja ohjaus on järjestettävä siten että opiskelijalla on mahdollisuus selvitä tulevasta vastuustaan.

Ennen työharjoittelun alkua opiskelija käy kemian laitoksen pedagogisen johtajan kanssa läpi henkilökohtaiset oppimistavoitteensa työharjoittelulle. Oppimistavoitteiden muokkaamisessa huomioidaan opiskelijan aikaisempi työkokemus sekä opinnot, mutta pääpaino on työnantajan antamissa työtehtäväkuvauksissa ja niiden hyödyntämisessä yksilöllisesti opiskelijan oppimisen kannalta järkevästi. Oppimistavoitteita voi miettiä työtehtäväkuvauksen mukaisesti, mitä oppimistavoitteita työharjoittelulle voi sen perusteella asettaa ja mitä jälkikäteen voi kuvata oppineensa. Mikäli työtehtäviin kuuluu esim. erilaisilla analyysilaitteilla työskentelyä, oppimistavoitteisiin tulisi laittaa perehtyminen käytettäviin analyysilaitteisiin ja niiden toimintaperiaatteisiin (yleisesti mihin ilmiöön määritysmenetelmä perustuu).  Oppimistavoitteisiin tulisi laittaa myös yleisiä työelämävalmiuksia ja tutustumista työyhteisöön. Lisäksi olisi hyvä perehtyä yleisesti, millaisessa yrityksessä tai organisaatiossa työharjoittelu tapahtuu (mikä on päätoiminta-ala, paljonko on työntekijöitä, miten työntekijöitä kohdellaan yms.), mitä siellä tehdään ja mikä merkitys sillä on kansallisesti ja/tai kansainvälisesti.

Työharjoittelun jälkeen harjoittelusta laaditaan työharjoitteluraportti myöhemmin annettavien ohjeiden mukaisesti.