30.01.2019

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen harjoitteluohjeita

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pääaineopiskelijat voivat hakea yliopiston ulkopuolella tapahtuvaan harjoitteluun tai harjoittelupaikkoihin laitoksella.

TEP/Jobs on Jyväskylän yliopiston Työelämäpalveluiden oma työpaikkojenvälityssivu. Sieltä löydät kootusti työnantajien Jyväskylän yliopiston opiskelijoille jättämät työpaikka- ja harjoittelupaikka-ilmoitukset sekä gradu-tarjoukset.

Yliopiston ulkopuolella tapahtuva harjoittelu

Harjoittelupaikan voi etsiä itse tai hakea esim. Aarresaaren tarjoamia harjoittelupaikkoja.  Osaan paikoista toivotaan laitoksen harjoittelutukea, jota haetaan erikseen laitokselta. Paikkoja kannattaa hakea vaikka harjoittelutuen saanti ei ole varmaa. Harjoittelupaikan sopivuus mat/til harjoitteluun tulee varmistaa laitokselta.

Ohjeita työhakemuksen tekemiseen Työelämäpalveluiden sivuilta. 

HUOM. Harjoittelupaikkahakemukset lähetään suoraan harjoittelupaikkaan, harjoittelutukea haetaan laitokselta.

Harjoittelutukea haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Harjoittelutukea kannattaa hakea vaikka harjoittelupaikkaa ei ole vielä. Tuen haku päättyy 28.2.2019.  

Laitoksen johtaja tekee päätöksen harjoittelutuen saajista ja tuen suuruudesta.

Harjoittelupaikat laitoksella 

A) Graduvaiheessa olevan opiskelijan on mahdollista hakea harjoittelijaksi laitoksen tutkimusryhmiin. Hakijalla tulee olla graduaihe viimeistään ennen harjoittelun alkamista. Olisi hyvä ottaa yhteyttä sopivaan ohjaajaan ennen hakemista, jolloin voi varmistaa opinnäytetyönsä sopivuuden ao. tutkimusryhmän työhön. Harjoittelijan työtehtäviin saattaa sisältyä esim. harjoitusten pitämistä, tentin valvontaa tai muita laitostehtäviä.

B) Syventävien opintojen vaiheessa oleva opiskelija voi hakea laitoksen harjoittelijaksi (1-3 paikkaa). Harjoittelijan työtehtäviin sisältyy esim. avustaminen kesäkoulun tehtävissä, harjoitusten pitämistä, luentomonisteiden puhtaaksikirjoittamista, tentin valvontaa tai muita laitostehtäviä. 

LateX ja GeoGebra osaamisesta sekä kielitaidosta maininta hakemukseen. Laitoksen johtaja päättää harjoitteluun hyväksymisestä ja palkan  suuruudesta.

Tutkimusryhmiin ja laitokselle haku päättyy 31.3.2019. Haku tapahtuu täyttämällä sähköinen hakulomake. 

Harjoitteluaika ja palkkaus/harjoittelutuki

Harjoitteluaika on tavallisesti 2-3 kuukautta ja harjoittelijalle laitoksen maksama palkka/harjoittelutuki on 1211-1503 €/kk riippuen opintojen vaiheesta (ulkopuolinen harjoittelupaikka voi maksaa ko. määrää suurempaa palkkaa omalla kustannuksellaan, harjoittelutuki 1-2 kk:lle). Harjoitteluaika sovitaan työnantajan kanssa erikseen. Palkan maksaa harjoittelupaikka. Harjoittelijalle ei makseta lomakorvausta, vaan loma on ehdottomasti pidettävä lomana. Työnantaja antaa harjoittelijalle työtodistuksen.

Opintokorvaavuus

Matematiikka

Matematiikan opiskelija voi saada harjoittelusta suoritusmerkinnän MATM006 Harjoittelu-opintojaksoon. Opiskelijan yhden kuukauden harjoittelu alan tehtävissä vastaa kahta opintopistettä. Harjoittelusta voi saada yhteensä enintään 5 op:n suorituksen. Opintokorvaavuudesta sovitaan etukäteen  opintoneuvoja Ari Lehtosen kanssa ja harjoitteluajan tehtävistä laaditaan 2-3 sivun kirjallinen selvitys.

Harjoitteluraportti toimitetaan Ari Lehtoselle.

Tilastotiede

Tilastotieteen opiskelijoilla on mahdollista saada harjoittelusta suoritusmerkinnän TILS690 Harjoittelu, 5 - 15 op -opintojaksoon (5 op käy valinnaiseksi opintojaksoksi, joka voidaan sisällyttää tilastotieteen syventäviin opintoihin). Harjoittelusta sovitaan etukäteen (prof. Juha Karvanen)  ja harjoitteluajan tehtävistä laaditaan harjoittelun päätyttyä 2-3 sivun kirjallinen  selvitys, johon tulisi sisältyä ainakin seuraavia asioita:

  • harjoittelupaikka, työtehtävät ja harjoittelun kesto
  • ohjauksen luonne, laatu ja määrä
  • pohdintaa harjoittelulle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja harjoittelun tarkoituksenmukaisuudesta ja   mielekkyydestä
  • rehellinen arvio harjoittelupaikan soveltuvuudesta jatkossa oman koulutusalan harjoittelupaikaksi.

Harjoitteluraportti toimitetaan Tiia-Riikka Terolle.

 


Lisätietoja
harjoitteluun liittyvistä asioista koulutussuunnittelija  Tiia-Riikka Terolta.