08.03.2018

Laboratoriotyöt kemian opinnoissa

Laboratoriotyöt kemian opinnoissa

Aineopintojen laboratoriotyöt

Aineopintojen laboratoriotöissä tavoitteena on oppia laboratoriotyön perusmenetelmiä ja samalla havainnollistaa kemiallisia perusilmiöitä kokeellisesti sekä oppia turvalliset laboratoriotyötavat. Työt aloitetaan Johdatus laboratoriotöihin -kurssilla, jonka aikana tutustutaan kokeellisen kemian opiskelun perusmenetelmiin ja työtapoihin. Kemian kandidaattiohjelman opiskelijat valitsevat tämän kurssin opinto-ohjelman mukaisesti ensimmäisenä syksynä. Johdatus-kurssin jälkeen laboratoriotöitä jatketaan kemian eri osa-alueilla (analyyttinen, epäorgaaninen, fysikaalinen ja orgaaninen kemia).

Laboratoriotyöskentelyyn kuuluu olennaisena osana laboratoriopäiväkirjan pitäminen.

Laboratoriotöihin on erilliset kirjalliset ohjeet. Laboratoriotöissä opetellaan myös tulosten analysoimista sekä kirjallisesta raportointia.

Syventävien opintojen laboratoriotyöt

Syventävät laboratoriotyöt tehdään siltä kemian alalta, jolle aikoo erikoistua. Maisterin tutkintoon on mahdollista sisällyttää laboratoriotöitä myös muilta kemian aloilta.