21.03.2019

Opinnäytetyöt ja kypsyysnäyte

Naytelyysi.jpgOpinnayteII.jpg

Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielma on kandidaatintutkinnon "lopputyö". Kandidaatintutkielma on  pienimuotoiseen kokeeseen tai kirjallisuuteen perustuva opinnäytetyö, jossa käytännössä harjoitellaan oman tutkimustyön tekemistä 1-2 ohjaajan avustamana. Tutkielman tavoitteena on myös harjaannuttaa opiskelija tutkimusongelman määrittelyyn sekä tutkimuksen raportointiin. Kemiassa kandidaattiopintojen lopputyö jakaantuu kahteen osaan: kandidaatintutkielmaan ja tutkimusprojektiin.

Pro gradu-tutkielma eli "gradu"

Maisteri opintojen opinnäyte on pro gradu-tutkielma.

Kypsyysnäyte eli maturiteetti

Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan on kirjoitettava kandidaatintutkintoa varten kypsyysnäyte, jossa hän osoittaa, että on   perehtynyt kandidaatintutkielman alaan ja hänellä on suomen (tai ruotsin) kielen taito. Jos opiskelijalla ei ole suomen tai ruotsin kielen taitoa (koulukieli muu kuin suomi tai ruotsi), kypsyysnäytteen voi laitoksen suostumuksella kirjoittaa myös muulla kielellä edellyttäen, että asiasisältö ja kieli pystytään tarkastamaan.

Kypsyysnäyte vaaditaan tutkintoasetuksen mukaan myös maisterin tutkintoa varten. Jos kypsyysnäyte sisältyy kandidaatintutkintoon tai amk-tutkintoon, voidaan maisterivaiheessa kypsyysnäytteeksi  hyväksyä pro gradu -tutkielman tiivistelmä, joka osoittaa kirjoittajan perehtyneisyyden tutkielman alaan.

Plagiaatintunnistus

Jyväskylän yliopisto tarjoaa opettajiensa käyttöön plagiaatintunnistusohjelman, jota käytetään arvioitavaksi jätettävien tekstimuotoisten opintosuoritusten tarkistamiseen. Koska tarkistettavat työt jäävät ohjelman käyttämään tietokantaan, ohjelmiston käyttäminen suojaa myös opiskelijaa hänen oman työnsä plagioinnilta.

Vinkkejä ja ohjeita opinnäytetöiden kirjoittamiseen

Ohjeita ja tiedosto kandidaatintutkielman kirjoittamiseen LaTeXilla: