17.12.2018

Maturiteetti eli kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte

Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan on kirjoitettava kandidaatintutkintoa varten kypsyysnäyte, jossa osoitetaan sekä perehtyneisyyttä kandidaatintutkielman alaan että suomen (tai ruotsin) kielen taito. Jos opiskelijalla ei ole suomen tai ruotsin kielen taitoa (koulukieli muu kuin suomi tai ruotsi), kypsyysnäytteen voi laitoksen suostumuksella kirjoittaa myös muulla kielellä edellyttäen, että asiasisältö ja kieli pystytään tarkastamaan. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa laitoksen yleisessä tentissä tai muuna sovittuna aikana. Tällöin kirjoittamisesta on sovittava työn ohjaajan kanssa. Kypsyysnäytteen voi myös kirjoittaa tutkimusviestinnän opintojakson yhteydessä.

Kypsyysnäyte vaaditaan tutkintoasetuksen mukaan myös maisterin tutkintoa varten. Jos kypsyysnäyte sisältyy kandidaatintutkintoon tai amk-tutkintoon, maisterivaiheessa kypsyysnäytteeksi voidaan hyväksyä pro gradu -tutkielman tiivistelmä, joka osoittaa kirjoittajan perehtyneisyyden tutkielman alaan.

Kypsyysnäyteestä arvioidaan sekä asiasisältö että kieli. Asiasisällön tarkastaa opinnäytetyön ohjaaja ja kieliasun kielikeskuksen kielentarkastaja. Molempien osa-alueiden on oltava hyväksyttyjä.

Jos kypsyysnäyte hylätään, opiskelija voi pyytää hylkäämisen perusteluja tarkastajilta. Kieliasultaan hylätystä kypsyysnäytteestä opiskelija saa aina lausunnon, joka sisältää hylkäämisperusteet ja ohjeistuksen tekstin heikkouksien korjaamiseksi. Kieliasun arviointikriteereihin (tentissä kirjoitettava ja opintojaksolla kirjoitettava) kannattaa tutustua etukäteen! Kypsyysnäytteen voi suorittaa uudestaan. Palautetta voi ja kannattaa pyytää myös hyväksytyistä kypsyysnäytteestä, sillä on tärkeä ymmärtää miten opiskelualan hallinta sekä kieli- ja viestintäosaamisen kytkeytyvät toisiinsa