19.03.2018

Kandidaattitutkielma bio- ja ympäristötieteissä

Mikä on kandidaattitutkielma eli LuK-tutkielma?

 • LuK-tutkielma (BENA3012) on esim. pienimuotoiseen kokeeseen tai kirjallisuuteen perustuva opinnäytetyö, jossa käytännössä harjoitellaan oman tutkimustyön tekemistä 1-2 ohjaajan avustamana.
 • LuK–tutkielma tehdään parityönä.
 • Tutkimustyössä noudatetaan tieteellisessä toiminnassa yleisesti hyväksyttyjä tiedon keruun ja käsittelyn menetelmiä.
 • Tutkielman arvioivat tutkielman ohjaaja sekä toinen, ulkopuolinen arvioija, ja se pitää myös esittää kanssaopiskelijoille julkisesti seminaarissa kurssilla BENA3013.
 • Yliopisto-oppimisen tärkeimpiä tavoitteita, tiedollisen ja taidollisen kouliintumisen lisäksi, on oppia tieteellisen ajattelun ja toiminnan sekä tähän pohjautuvan tiedon keräämisen ja esittämisen perusteet. LuK-työssä tätä tiedonkäsittelyprosessia harjoitellaan käytännössä. 

Miten laaja LuK-tutkielman tulee olla?

 • Työn tulee vastata 7 opintopisteen työmäärää. Käytännössä se tarkoittaa 189 tuntia eli lähes viittä viikkoa yhtäjaksoista työtä.
 • Työn laajuuden sopivuudesta vastaa työn ohjaaja.
 • Tutkielman ohjeellinen pituus on karkeasti arvioituna n. 20 s. Tekniset kirjoitusohjeet löytyvät Optimasta.
 • Aineiston keruuvaihe ei saisi ylittää 90 tunnin työmäärää.
 • Suositeltava kieli suomenkielisille opiskelijoille on suomi. Lailliset vaihtoehdot ovat ruotsi ja englanti. 

Milloin aloittaisin LuK-tutkielman tekemisen?

 • Sopiva ajankohta kandidaattiprojektille ajoittuu jaksolle: toisen opiskeluvuoden kevät ja kesä – kolmannen vuoden syksy. 

Mistä aiheesta LuK-tutkielman voi tehdä?

 • Tutkimusryhmät esittelevät aiheita vuosittain kurssilla BENA3010.
 • Luk-tutkielman aiheen voi ideoida itse. Ideoinnin jälkeen kokonaisuutta hiotaan sopivaksi ohjaajan kanssa.
 • Kirjallisuuteen perustuvan LuK-tutkielman takana on oltava tutkimuskysymys ja siten siinä päädytään johonkin johtopäätökseen. Se ei siis ole pelkästään toisten tutkimustulosten referointia.
 • LuK-tutkielman voi tehdä myös samasta aihepiiristä, josta on aikonut tehdä pro gradu -tutkielmansa. Työt ovat kuitenkin erillisiä ja niiden tulee pohjautua omiin aineistoihinsa. LuK-tutkielman on gradua suppeampi. 

Mitä muodollisuuksia edellytetään?

 • Kun sopivalta tuntuva aihe alkaa hahmottua, opiskelija käy keskustelemassa asiasta mahdollisen ohjaajan kanssa. Tapaamisajankohta on hyvä sopia etukäteen, ja helpoiten tämä onnistuu sähköpostilla.
 • Nimetään LuK-tutkielman ohjaajat: laitokseltamme on ainakin yksi ohjaaja, mutta työllä voi olla myös useampia ohjaajia (toinen ohjaaja voi olla esim. tutkija, joka pystyy perehdyttämään opiskelijan esim. tiettyyn tutkimusmenetelmään).
 • Tavoitteena on, ettei yhdelle ohjaajalle tulisi liian montaa ohjattavaa, jotta ohjaajan työmäärä pysyisi kohtuullisena ja opiskelijat saisivat asiantuntevaa ja kiireetöntä ohjausta.
 • Kun aihe on valittu, täytetään aloituslomake, jonka opiskelija ja ohjaajat allekirjoituksillaan vahvistavat. Opiskelija palauttaa lomakeen kurssin BENA3011 vastuuopettajalle. 

Mitä opintoja liittyy kandidaattiprojektiin?

 • BENA3010Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi: aiheiden valinta, aiheeseen perehtyminen ja kandidaattiseminaarin työstäminen (2. opiskeluvuoden kevät).
 • BENA3011 ja BENA3013 Kandidaattiseminaarit: seminaarityön teko ja esitys sekä opponointi (2. kevät)
 • BENA3012 Kandidaattitutkielma (2. kesä - 3. syksy).
 • BENA3014  Kypsyysnäyte: opiskelija osoittaa kirjallisesti perehtyneisyytensä tutkielman aihepiiriin sekä äidinkielen taitonsa valvotussa koetilanteessa. Suoritetaan, kun kandidaattitutkielma on valmis (3. syksy/kevät). 

Miten LuK–tutkielma arvioidaan ja julkaistaan?

 • LuK-tutkielma arvioidaan gradun tapaan arvionti-/palautelomakkeella, B.Sc. Thesis Evaluation,  asteikolla: hylätty/hyväksytty.
 • LuK-tutkielman arvioivat yhdessä työn ohjaaja sekä toinen, ulkopuolinen arvioija 
 • Opiskelija tekee myös oman arvion työn etenemisestä ja onnistumisesta.
 • Parityönä tehtyyn LuK-tutkielmaan liitetään selostus kunkin opiskelijan osuudesta tehtyyn työhön.
 • LuK-tutkielma julkaistaan laitoksen omassa tietokannassa, mutta paperista versiota ei arkistoida laitoksen kokoelmiin. Opiskelija saa myös teettää itselleen LuK-tutkielmastaan kansitetun version.