03.10.2018

Pro gradu -tutkielma kemian laitoksella

Pro gradu -tutkielma on filosofian maisterin tutkinnon opinnäyte. Se tehdään kemian laitoksella osana pääaineen syventäviä opintoja ja se on laajuudeltaan 40 op (opettajaksi opiskelevilla 36 op).

Gradu-CHEM.jpg

Pro gradu -tutkielmassa opiskelija perehtyy laajasti ja syvällisesti annettuun ongelmakokonaisuuteen. Pro gradu jakautuu kirjalliseen osaan (teoria, kirjallisuuskatsaus) ja kokeelliseen osaan. Tutkimusaiheesta riippuen kokeellinen osa voi olla työskentelyä laboratoriossa tai tietokoneella tehtävää mallinnusta tai simulointia. Opinnäytetyö tehdään itsenäisesti, mutta yleensä osana tutkimusryhmää. Opinnäytetyöllä on ohjaaja, jonka kanssa voit pohtia aiheen valintaa ja soveltuvuutta sekä saada neuvoja työn edetessä. Pro gradu -tutkielmassa opit soveltamaan tutkimusmenetelmää tiettyyn ongelmaan, raportoimaan ja arvioimaan kriittisesti tutkimustuloksia sekä liittämään tulokset teoreettiseen taustaan. 

Pro gradun -tutkielman suorittamiseen sisältyy suullinen raportointi tutkimuksen aiheesta laitoksen tutkielmaseminaarissa. Tutkielmaseminaaissa opiskelija pitää noin 10 minuutin esitelmän tutkimusaiheestaan. Seminaarien ajankohdat löytyvät korpista kurssilta KEMS9500 Pro gradu -tutkielma.

Jos pro gradun teko tuntuu hankalalta, apua löytyy esimerkiksi verkosta sekä kielikeskuksen gradun tekoon suunnatuilla kursseilla (ns. gradutyöpajat).

Green fire.jpgEsimerkkejä kemian alan pro gradu -tutkielmien aiheista

Tutkielman tarkastus ja hyväksyminen

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaani on delegoinut laadittujen pro gradu -tutkielmien hyväksymisen laitoksille. Pro gradun arvioinnista kemian laitoksella päättää laitoksen pedagoginen johtaja.

 1. Kaksi tohtorin tutkinnon suorittanutta henkilöä tarkastaa ja arvostelee tutkielman. Tästä voidaan poiketa, mikäli tarkastajana on yliopiston ulkopuolinen asiantuntija; tällöin tarkastajalla on oltava vähintään maisterin tutkinto tai vastaava. Toinen tarkastajista voi olla tutkielman ohjaaja. Tutkielman tarkastajien on annettava lausuntonsa tutkielmasta laitokselle kuukauden kuluessa lopullisesta versiosta. Lausunnossaan tarkastajien tulee esittää tutkielman hyväksymistä ja annettavaa arvolausetta tai tutkielman hylkäämistä. Lausunnosta tulee ilmetä, että tutkielman suomenkielinen tiivistelmä on hyväksytty kypsyysnäytteenä, mikäli kypsyysnäyte on kirjoitettu osana alempaa tutkintoa.

 2. Pro gradu -tutkielma arvioidaan käyttäen viisiportaista arvolauseasteikkoa (1-5). Tutkielman tekijälle yleensä kerrotaan, minkälaiseen kokonaisarvosanaan ollaan päätymässä. Työn ohjaaja toimittaa arvostelulomakkeeen ja lausunnon sekä Urkund-raportin laitoksen koulutussuunnittelijalle, joka tiedottaa opiskelijaa arvostelusta ja lausunnosta ja pyytää opiskelijalta niihin vastineen. 

  • Mikäli opiskelijalla ei ole huomautettavaa arvioinnista ja tarkastajien lausunnot ovat yksimieliset, koulutussuunnittelija valmistelee arviointipäätöksen laitoksen pedagogisen johtajan hyväksyttäväksi.

  • Mikäli opiskelijalla on huomautettavaa, kannattaa keskustella asiasta koulutussuunnittelijan kanssa. Opiskelijalla on oikeus ennen arvostelupäätöstä keskeyttää tutkielman tarkastus tai laitos voi perustellusta syystä määrätä tutkielmalle kolmannen tarkastajan.

 • Pedagoginen johtaja vahvistaa päätöksen.

 • Koulutussuunnittelija lähettää pro gradu päätöksen tiedoksi opiskelijalle sekä tiedekuntaan. Koulutussuunnittelija lähettää samalla opiskelijalle ohjeet JYX-julkaisuun. Mikäli opiskelija on tyytymätön arvosteluun, hän voi hakea päätökseen muutosta tekemällä yliopiston muutoksenhakulautakunnalle oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa.  Vasta tämän jälkeen koulutussuunnittelija vie gradusta suoritusmerkinnän rekisteriin.

Pro gradu-tutkielman arkistointi ja julkaisu

 • Opinnäytetyöt ovat julkisia, ja arvioinnin jälkeen pro gradu -tutkielma on valmis arkistoitavaksi.
 • Huomioituaan mahdolliset esitetyt korjausehdotukset opiskelija lataa gradunsa yliopiston kirjaston sähköiseen arkistoon eli JYXiin. Graduja ei siis enää kansiteta, vaan työt arkistoidaan sähköisesti. Jos gradua ei voi asettaa avoimesti luettavaksi (esimerkiksi salaisesta aineistosta johtuen), pitää työ silti arkistoida JYXiin, mutta rajoitetuin lukuoikeuksin.
 • Tämän jälkeen koulutussuunnittelija vie gradusta opintosuorituksen rekisteriin.

Lisätietoa gradujen arkistoinnista laitoksellamme antaa koulutussuunnittelija Teija Tatti.

     Gradun opintosuoritus rekisteröidään vasta kun työ on ladattu JYXiin.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte vaaditaan tutkintoasetuksen mukaan myös maisterin tutkintoa varten. Jos kypsyysnäyte sisältyy kandidaatintutkintoon tai amk-tutkintoon, sitä ei kuitenkaan tarvitse kirjoittaa samalla tavalla uudestaan, vaan kypsyysnäytteeksi katsotaan pro gradu -tutkielman tiivistelmä, joka osoittaa kirjoittajan perehtyneisyyden tutkielman alaan.