04.09.2018

Ohjeita pro gradun tiivistelmän kirjoittamiseen

Matematiikan ja tilastotieteen kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa

Kypsyysnäyte kirjoitetaan sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa. Kypsyysnäyte on asetuksen vaatima opintosuoritus, jolla opiskelija osoittaa sekä perehtyneisyytensä tutkielmansa alaan että äidinkielen hallinnan. Kypsyysnäytteenä arvioitava teksti on aina tieteellinen. Maisterin tutkinnossa kypsyysnäytteenä toimii yleensä pro gradu -tutkielmasta laadittava tiivistelmä, joka liitetään tutkielman osaksi. Kielikeskuksen kypsyysnäyteohjeita.

Tiivistelmän laatiminen

Tiivistelmä on tekstilajina vaativa mutta myös hyödyllinen, koska sen laatiminen pakottaa miettimään tiivistettävää asiaa kokonaisvaltaisesti ja kiteyttämään siitä olennaisimman.Tiivistelmä on kirjoitettava niin, ettei sen ymmärtäminen edellytä lukijalta perehtyneisyyttä varsinaiseen tutkielmaan. Siksi tiivistelmässä ei pidä käyttää sellaisia termejä tai lyhenteitä, jotka vaativat lukijalta alkuperäislähteen tuntemista. Tiivistelmä ei korvaa johdantoa. Johdanto on työn ensimmäinen luku ja siinä esitellään työn tausta, selvitetään mahdollista aikaisempaa tutkimusta, rajataan tutkittava alue sekä muotoillaan työn varsinainen ongelma ja tavoite.

Hyvä tiivistelmä on:

 • suppea mutta riittävän tarkka kuvaus tutkielmasta
 • toimiva itsenäisenä tekstinä
 • teksti, jonka perusteella lukija saa kokonaiskäsityksen päätekstistä sitä lukematta
 • täydellisin lausein kirjoitettu (ei ranskalaisia viivoja tms.)
 • mielekkäiksi kappaleiksi jäsentyvä
 • koherentti ja sidosteinen tekstikokonaisuus
 • aikamuodoltaan johdonmukainen.

Hyvä tiivistelmä:

 • ei sisällä suoria viittauksia tekstiin, jonka pohjalta se on laadittu
 • ei sisällä tekstuaalisia korostuskeinoja
 • ei sisällä vakiintumattomia termejä tai lyhenteitä
 • ei sisällä taulukoita tai kuvioita
 • ei sisällä yksityiskohtia, jotka lukijalle avautuakseen kaipaavat tuekseen taulukon tai kuvion.

Matematiikan ja tilastotieteen opinnäytetöiden tiivistelmissä kaavoja ja kuvia ei aina voida täysin välttää, mutta niitä tulisi kuitenkin käyttää vain poikkeustapauksissa. Lisäksi tiivistelmän lukijan voidaan olettaa tuntevan tieteenalan peruskäsitteistön.

Tiivistelmän pituus on korkeintaan yksi sivu, ja siitä tulee käydä ilmi myös tutkielman bibliografiset tiedot:

 • korkeakoulu ja laitos, jossa työ on valmistunut
 • työn tekijän sukunimi ja etunimi
 • työn nimi
 • työn laatu opinnäytteenä (esim. pro gradu -tutkielma)
 • sivumäärä + liitteet
 • tieteenala, jonka piiriin työ kuuluu
 • valmistumiskuukausi ja -vuosi.