30.11.2017

Opintojen arviointi

Tenttien ym. opintosuoritusten tulokset on yliopiston tutkintosäännön mukaan julkistettava kahden viikon kuluessa siitä, kun opettaja on saanut suoritukset arvioitavakseen. Tutkielman tarkastajien on annettava lausunto tiedekunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun työ on jätetty lopullisessa muodossa tarkastettavaksi. Opintosuoritusten tulee olla opintorekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten julkistamisesta. Opiskelijalla on tenttituloksen lisäksi oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on myös varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun opintosuoritukseensa.

Opintojaksot

Hyväksytty opintojakso arvioidaan kokonaislukuasteikoilla 1-5, jota vastaa sanallinen asteikko

  • (0  -  hylätty)
  • 1  -  välttävä (V)
  • 2  -  tyydyttävä (T)
  • 3  -  hyvä (H)
  • 4  -  kiitettävä (K)
  • 5  -  erinomainen (E).

Jotkin opintosuoritukset, esimerkiksi harjoittelut, seminaarit ja laboratorio- ja kenttäkurssit voidaan rekisteröidä hyväksyttyinä ilman arvosanaa.

Laitosten omia arviointimenettelyitä koskevia ohjeita:

Opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuuksien (perus-, aine- ja syventävät opinnot) arvolauseet määräytyvät niihin kuuluvien opintojaksojen arvosanojen opintopistemäärillä painotetusta keskiarvosta seuraavasti:

1 välttävä: 1,00-1,49
2 tyydyttävä: 1,50-2,49
3 hyvä: 2,50-3,49
4 kiitettävä: 3,50-4,49
5 erinomainen: 4,50-5,00

Mikäli opintosuoritukselle ei ole annettu numeerista arvosanaa, sitä ei oteta huomioon opintokokonaisuuden keskiarvoa laskettaessa. Opintokokonaisuuden sisältöä tai arvosanaa ei voi muuttaa sen jälkeen, kun tutkinto on myönnetty.

Laitosten omia ohjeita:

Kandidaatin tutkielma

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkielmat arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty

Pro gradu -tutkielma

 Pro gradu -tutkielmat arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5

Jatko-opinnot

 Jatko-opinnot arvostellaan joko arvolauseella hyväksytty tai viisiportaisella asteikolla 1-5 (välttävä - tyydyttävä - hyvä - kiitettävä - erinomainen)

Väitöskirja ja lisensiaatintutkimus

Väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset arvostellaan asteikolla hyväksytty - kiittäen hyväksytty

Arviointia koskevat oikaisupyynnöt

Opetuksesta kerättävä palaute

Laitokset keräävät kurssipalautetta omasta opetuksestaan. Tutkintosäännön mukaan opiskelijalla on velvollisuus antaa palautetta.   Tiedekunta kerää vuosittain valmistuneilta opetukseen, opetussisältöihin  ja -järjestelyihin liittyvää palautetta. Opiskelijoiden antama palaute on erittäin arvokasta, ja se auttaa opetuksen kehittämisessä. Ole siis aktiivinen ja vaikuta, kerro mikä toimii ja mitä asioita pitäisi muuttaa!