02.10.2018

Opiskelumuodot

Erilaiset opiskelumuodot

LuennotLuento.jpg

Kurssin teoriaosa käydään läpi luennoilla. Luennoilla kannattaa tehdä aktiivisesti muistiinpanoja.

Harjoitukset eli demonstraatiot ("demot")

Harjoituksissa käsitellään luennoilla annettuja tehtäviä pieninä osakokonaisuuksina. Harjoitustehtävät tehdään yleensä kotona ja niiden ratkaisut katsotaan yhdessä palautustilaisuudessa. Joihinkin kursseihin saattaa lisäksi kuulua tietokoneella tehtäviä harjoituksia. Harjoitukset ovat tärkeä osa oppimista.

Henkilökohtaiset ohjaukset ja ryhmäohjaukset

Opintojaksoihin voi kuulua myös henkilökohtaista tai ryhmille suunnattua ohjausta. Ohjauksessa ratkotaan ohjatusti harjoitustehtäviä.

Laboratoriotyöt

Lähes kaikissa tiedekunnan oppiaineista opintoihin kuuluu laboratoriotöitä, joissa tehdään itsenäisesti  tai ryhmässä harjoituksia laboratoriossa. Laboratoriotöissä harjoitellaan käytännössä kokeellisten luonnontieteiden tutkimusmenetelmiä, tutustutaan mittalaitteisiin ja opetellaan mittaustulosten käsittelyä sekä raportointia.

LABkem.jpg

Kenttäkurssit

Biologian ja ympäristötieteiden laitoksella järjestetään kenttäkursseja, joissa opetus tapahtuu maastossa. Kenttäkursseilla lähdetään metsiin, soille, järville, puroille esimerkiksi havainnoimaan ympäristöä ja luontoa, tunnistamaan lajeja, keräämään näytteitä ja tekemään kokeita maastossa.

Seminaarit

Opintoihin kuuluu seminaareja, joissa harjoitellaan tieteellisen tiedon esittämistä ja raportointia. Esittelet seminaarissa omaa työtäsi tai tutkimustasi ja tutustut toisten opiskelijoiden töihin.

Verkkokurssi.jpg

Verkkokurssit 

Joitain kursseja järjestetään verkko-opetuksena, jolloin ne voi suorittaa joko kokonaan tai osittain itseopiskellen. 

Opintojaksojen opintopisteet ja oma työmäärä

Kukin opintojakso eli kurssi on mitoitettu opintopisteillä (op). Opintopiste vastaa keskimääräisen opiskelijan 26,7 tunnin työpanosta. Tiedekunnan kurssien työmäärä ja kurssista saatavat opintopisteet on laskettu niin, että kahden tunnin luennon seuraaminen vastaa kahden tunnin työtä. Jos kurssiin ei kuulu harjoituksia (eli demoja), työmäärään on lisätty luentokertaa kohti 2-6 tuntia itsenäistä kertaamista. Jos kurssiin kuuluvat harjoitukset, niiden ratkaisemiseen laskettu aika (esim. 6 tuntia/viikko) sisältää myös luentotietojen kertaamista. Lisäksi kurssiin voi kuulua harjoitustyö, jonka vaatima keskimääräinen työmäärä on lisätty kurssin arvioituun työmäärään.

Esimerkkikurssin (6 op) vaatima työmäärä:

 

Tunteja yliopistolla

Tunteja kotona

Luennot 
Demot 
Tentti 
Harjoitustyö

40 
20 

1


50 
10 
30

Yhteensä

65

90

Kurssin työmäärä yhteensä 155 tuntia, mikä vastaa 5,8 opintopistettä.

Jos jokin asia on opiskelijalle entuudestaan tuttua, voi hänen kohdaltaan työmäärä olla jollakin kurssilla vastaavaa opintopistemäärää alhaisempi. Tämän perusteella ei kuitenkaan kannata erehtyä luulemaan, että sama pätee kaikkien kurssien osalta. Vastaavasti voi kurssin työmäärä olla opintopistemäärää suurempi, jos kurssin pohjatiedot eivät ole kunnolla hallussa. Myös henkilökohtaiset erot oppimisessa vaikuttavat todelliseen työmäärään.

Opiskelijan olisikin hyvä tuntea itsensä oppijana ja pyrkiä laatimaan lukujärjestyksensä todellista työmäärää (noin 40 h/viikko) vastaavaksi. Tällöin valmistuminen tavoiteajassa on mahdollista eikä työmäärä paisu kohtuuttoman suureksi.

Aikaisemmin hankittu osaaminen