14.03.2018

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tenttikäytännöt

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen yleiset tentit on tarkoitettu ainoastaan kirjatenttejä varten, eikä niitä saa käyttää luento- ja kurssitenttien suorittamiseen. Yleisiä tenttejä järjestetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa syys- ja kevätlukukausien aikana sekä lisäksi kolmesti kesän aikana.

exams.jpg

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on lisäksi käytössä ns. rästitentti. Jos opiskelija on tullut hylätyksi opintojakson kahdessa varsinaisessa tentissä tai hän on estynyt osallistumaan niihin, hän voi osallistua seuraavaan mahdolliseen rästitenttiin. Jos opiskelija ei vieläkään läpäise tenttiä, hänen tulee olla yhteydessä opintojakson opettajaan ja sopia opintojakson suorittamisesta. Rästitenttejä järjestetään kahdesti lukuvuodessa lukukauden viimeisenä opiskelupäivänä joulu- ja toukokuussa. Syyslukukaudella järjestetyt opintojaksot voi pääsääntöisesti tenttiä joulukuussa ja kevätlukukaudella järjestetyt opintojaksot toukokuussa. Rästitentissä voi tenttiä luentoja ja muita kirjalliseen materiaaliin perustuvia opintojaksoja, ei esim. lajintuntemuksen kursseja. Rästitenttiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä Korpin kautta.

Tentti kestää kokonaisuudessaan neljä (4) tuntia. Jos yksittäisen opintojakson tentin kesto poikkeaa tästä, opettajan tulee ilmoittaa se selkeästi tenttikuoressa. Rästitentin tulee olla opintojakson muiden tenttien pituinen. Rästitentistä informoidaan opinto-oppaassa ja laitoksen www-sivuilla.

Opiskelijan tulee osallistua niihin tentteihin, joihin hän on ilmoittautunut. Jos osallistuminen on pakottavasta syystä peruutettava, on tästä ilmoitettava niin pian kuin mahdollista tentaattorille tai laitoksen toimistoon. Jos opiskelija on ilman pätevää ilmoittamaansa syytä jäänyt pois kahdesta peräkkäisestä saman opintojakson tentistä, tulee hänen erikseen sopia seuraavasta suoritusmahdollisuudesta tentaattorin kanssa.

Opiskelijoilla on oikeus saada suorituksestaan arvosanan lisäksi myös muuta palautetta. Opettajan tulee antaa tätä palautetta opintosuoritukseen soveltuvalla tavalla.

Tenttiohjeet ja tenttipäivät