07.02.2018

Tenttiohjeet

Yleisen tentin ohjeet bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opiskelijoille.

Yleisessä tentissä voi suorittaa ainoastaan kirjatenttejä ja loppukuulusteluja tms. Yleisessä tentissä ei ole mahdollista suorittaa luentojen, kurssien tai harjoitusten tenttejä ellei tästä ole erikseen sovittu ao. opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Yleiseen tenttiin ilmoittautuminen

 • Yleisenä tenttipäivänä järjestettävään tenttiin ilmoittaudutaan Korpin kautta viimeistään viikkoa ennen tenttiä (maanantaiaamu klo 9:15 mennessä).
 • Kesä-elokuussa järjestettäviin yleisiin tentteihin on poikkeavat ilmoittautumisajat on ilmoitettu tenttipäivien yhteydessä.
 • Tenttien ajankohdat on ilmoitettu opinto-oppaassa sekä laitoksen Internet-sivulla kohdassa opiskelu > opinto-oppaat ja tentit.
 • Jos tenttijä on pakottavasta syystä estynyt osallistumaan tenttiin, on tästä ilmoitettava mahdollisimman pian joko tentaattorille tai laitoksen toimistoon opintoasioita hoitavalle osastosihteerille.
 • Mikäli opiskelija on ilman ilmoittamaansa pätevää syytä jäänyt pois kahdesta samasta tentistä, johon hän on ilmoittautunut, hänen on neuvoteltava tentaattorin kanssa seuraavasta osallistumisestaan ennen uutta ilmoittautumista. Sama sopimisvelvollisuus koskee opiskelijaa, joka on tullut hylätyksi tai jättänyt vastaamatta kaksi kertaa samaan tenttiin.

Yleisen tenttitilaisuuden aloittaminen ja toiminta tentin alussa

 • Tentti alkaa klo 8:00 Ambioticassa. Tenttijöiden on syytä tarkistaa salitieto Korpista ja olla paikalla viimeistään 7:50.
 • Tentin valvoja(t) jakavat tenttikuoret tenttijöille alkaen n. klo 7:50. Tenttijä ottaa kuoren lisäksi tarpeelliseksi katsomansa määrän yliopiston virallisia tenttipapereita, joita on tarjolla salissa.
 • Tenttijä voi ottaa mukaansa istumapaikalleen kyniä, kumin, teroittimen, viivoittimen ja henkilöllisyystodistuksen. Juomapullo, välttämättömät lääkkeet ja pieni eväs ovat myös sallittuja. Kaikki muut tavarat jätetään salin laidoilla oleville portaille tai salin etuosaan.
 • Samalla rivillä istuvien tenttijöiden välissä on oltava vähintään kaksi tyhjää istuinta. Eri riveillä istuvien tenttijöiden on istuttava peräkkäin eli suoraan toisen tenttijän takana.
 • Mikäli tenttijä tarvitsee tentissä lisämateriaalia, sanakirjan tai taskulaskimen, on siitä oltava maininta tenttikuoren kohdassa ”Mahdolliset erikoissopimukset”.
 • Puhelimesta on katkaistava virta tenttitilaisuuden ajaksi.
 • Tenttikuoren saa avata vasta tentinvalvojan antaessa siihen luvan.

Toiminta tentin aikana

 • Tenttisalista saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta. Poistumisaika ilmoitetaan taululla.
 • Tentin aikana voi käydä tarvittaessa WC:ssä, tentin valvoja lähtee mukaan "saattajaksi". Puhelimen ottaminen vessaan on kielletty.
 • Jos tenttijä tarvitsee tentin aikana lisää vastauspaperia, hän voi pyytää sitä valvojalta nostamalla kätensä pystyyn.

Toiminta tentin päättyessä

 • Yleisen tentin tenttiaika on enintään neljä tuntia. Päättymisaika ilmoitetaan taululla. Mikäli tenttiaika on lyhyempi, on siitä oltava maininta tenttikuoressa.
 • Tenttijä laittaa vastauspaperit tenttikuoreen.
 • Tenttijä voi halutessaan ottaa kysymyspaperin itselleen, mikäli tentaattori ei ole ilmoittanut kysymyspaperia palautettavaksi.
 • Tenttikuori vastauksineen palautetaan valvojalle, joka tarkistaa tenttijän henkilöllisyyden valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Yliopiston yleisiä sääntöjä opintosuoritusten tekemisestä ja mm. tenttivilpistä löytyy opiskelijapalveluiden sivuilta (tutkintosääntö).