24.07.2018

Kemian laitoksen tenttikäytännöt

Opintoihin kuuluu luento- ja kurssitenttejä sekä erillisiä kirjatenttejä. Luentoihin ja kursseihin liittyvät tentit on yleensä listattu Korpissa. Jos Korpissa on ilmoittautumiskohta, tenttiin ilmoittaudutaan sen kautta. Luento- ja kurssitenttejä järjestetään yleensä heti kurssin päätyttyä. Sen jälkeen voi olla uusintatentti tai sitten uusintatentti järjestetään seuraavan laitostentin yhteydessä. Laitostentit ovat tenttitilaisuuksia, joissa voi suorittaa tai uusia kurssitenttejä tai suorittaa erikseen sovittuja tenttejä kuten esim. kirjatenttejä.

KEMte.jpg

Kemian laitoksen yleiset tentit pidetään tenttilistan mukaisesti noin kerran kuukaudessa maanantaisin klo 14 - 18 pääsääntöisesti Mattilanniemessä salissa MaA102. Tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään tenttiä edeltävänä tiistaina klo 16:00 mennessä (poikkeuksena kesätentit).

Kesä-elokuun tentit ovat klo 12 - 16, yleensä Agoran Auditorio 1- salissa. Tarkista paikat Korpista!
Kesätenttien (heinä- ja elokuun tentit) ilmoittautumisaika päättyy kesäkuun alussa.

Otathan yhteyttä kurssin tentaattoriin, jos haluat tiedustella muista mahdollisista tenttikerroista.

Osallistua voi vain yhteen tenttiin kerrallaan.

Kuulusteluun osallistuvan on vaadittaessa todistettava henkilöllisyytensä (JY:n tutkintosääntö 38§).

Tenttipäivät

Ohjeita

Ilmoittautuminen:

  • Tentteihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesesti korpissa, tai sähköpostitse osoitteella kemtentit(at)jyu.fi (esim. kirjatenttien kohdalla, joille ei ole määritelty tenttipäivää korpissa). Tenttiin ei voi ilmoittautua vain luennoitsijalle.
  • Syventävien opintojen kursseja ja muita kirjatenttejä voi tenttiä yleisinä tenttipäivinä sopimalla asiasta kurssin luennoitsijan tai tentaattorin kanssa, sekä lisäksi ilmoittautumalla tenttiin ylläesitetyllä tavalla.
  • Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä edeltävänä perjantaina klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteella kemtentit(at)jyu.fi. Mikäli opiskelija on ilman pätevää syytä jäänyt pois kahdesta peräkkäisestä saman opintosuorituksen kuulustelusta joihin hän on ilmoittautunut tai joissa hän on tullut hylätyksi, tulee hänen sopia opettajan kanssa seuraavasta suoritusmahdollisuudesta.
  • Tarkista tenttiin ilmoittautuessasi, että olet suorittanut siihen vaadittavat edeltävät opinnot. Eri oppiaineilla on myös omat ohjeensa siitä, mitä voi tenttiä ja milloin. Tutustu näihin ohjeisiin ennen ilmoittautumista. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tentaattoriin hyvissä ajoin ennen suunnittelemaasi tenttiä. Pohdi myös omaa aikatauluasi ja jaksamistasi: tenttiin kannattaa ilmoittautua vain, jos siihen todella ennättää valmistautua.
  • Vain yhden kurssin tentin voi tehdä kerralla, joten ilmoittauduthan vain yhteen tenttiin!

Tenttitilaisuudessa:

  • Takit, laukut ja puhelimet jätetään salin sivuille tai etuosaan. Paikalle voi ottaa mukaan tenttipapereiden lisäksi vain kirjoitusvälineet, laskimen, henkilöllisyystodistuksen sekä eväitä. Jos tentissä saa käyttää jotakin lisämateriaalia, siitä on mainittu tenttipaperissa sekä valvojien ohjeissa.
  • Jutteleminen tentin aikana on kielletty. Vessaan pääsee valvojan saattamana.
  • Kaikki paperit palautetaan, myös kysymyspaperit. Papereiden ulosvieminen salista missään muodossa on kielletty.
  • Puhelimen käyttö missään vaiheessa tenttitilaisuuttta ei ole sallittua.
  • Opiskelija, joka tentissä syyllistyy vilppiin, poistetaan tenttitilasta ja hänen suorituksensa hylätään (JY:n tutkintosääntö 54§).

Opettajat korjaavat tentit normaalisti kahden viikon sisällä tentin suorittamisesta ja suorituksen tulee olla opintorekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten julkaisemisesta. Kesätenttien yhteydessä aika voi venyä kesälomien takia.

Opiskelijalla on oikeus mahdollisuuteen tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun suoritukseen, sekä saada tieto arvostelun tuloksista ja julkistettujen arviointiperusteiden soveltamisesta omaan opintosuoritukseensa (JY:n tutkintosääntö 49§).