08.03.2018

Opiskeluoikeuksiin ja opiskeluaikaan liittyviä ohjeita

Tästä osiosta löydät lukuvuosittaiseen läsnäoloilmoittautumiseen, opiskeluoikeuksiin ja opiskeluajan rajauksiin liittyvää ohjeistusta.

Opiskeluoikeus_VIIM.jpg

Lukuvuosi-ilmoit­tautu­mi­nen ja opiskeluoikeudet

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi tapahtuu yliopiston Opiskelu-sivustolla. Sieltä löydät myös muuta ilmoittautumiseen liittyvää ohjeistusta.

Opiskelijalla on opiskeluoikeus siinä tutkinto-ohjelmassa, johon hänet on hyväksytty. 

Opiskeluoikeuden muutos ja opiskeluoikeudesta luopuminen

Tutkintoa suorittamaan hyväksytty opiskelija voi hakemuksella ilmoittaa luopuvansa oikeudesta suorittaa tutkinto. Päätös on sitova.

Kandidaatti- ja ja maisteriohjelmaan hyväksytty opiskelija voi hakea muutosta opiskeluoikeuteensa siten, että luopuu kandidaatin tutkinnon suorittamisoikeudesta. Hakemuksen perusteena on soveltuva aiemmin suoritettu kandidaatintutkinto tai vastaava koulutus.

Opiske­lua­jan ra­jaus ja li­sä­ajan ha­ke­mi­nen

  • Luonnontieteen kandidaatin (LuK) + filosofian maisterin (FM) tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tavoiteaika on 3 + 2 lukuvuotta
  • Filosofian maisterin (FM) tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tavoiteaika on 2 lukuvuotta

Sekä alempaa (LuK) että ylempää (FM) korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa.