27.06.2018

Opiskeluoikeuden muutos ja opiskeluoikeudesta luopuminen

Ohjeet, miten menetellä, kun opiskelija haluaa luopua tutkinnonsuoritusoikeudesta. Tässä osiossa on kuvattu myös opiskeluoikeuden muutos tapauksessa, jossa kandidaatti- ja maisteriohjelmaan hyväksytty opiskelija haluaa aiemmin suoritetun soveltuvan kandidaattitutkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon perusteella muuttaa opiskeluoikeuttaan kandidaatti- ja maisteriohjelmassa siten, että luopuu kandidaatin tutkinnon suoritusoikeudesta ja siirtyy suorittamaan maisterin tutkintoa.

Opiskeluoikeuden muutos: Kan­di­daa­tin tut­kin­non opis­ke­luoikeu­des­ta luo­pu­mi­nen

Kandidaatti- ja maisteriohjelmaan hyväksytty opiskelija, jolla on suoritettuna alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto), voi anoa opiskeluoikeuden muutosta siten, että siirtyy suorittamaan suoraan maisteriopintoja. Hakemuksen perusteena on, että opiskelija on aikaisemmin suorittanut soveltuvan kandidaatin tutkinnon tai vastaavan koulutuksen. Maisterin tutkintoa suorittamaan siirtyvälle opiskelijalle voidaan tarvittaessa määritellä enintään 60 op aikaisempaa tutkintoa täydentäviä opintoja.

Tut­kin­non­suo­ritusoi­keu­des­ta luo­pu­mi­nen

Tutkintoa suorittamaan hyväksytty opiskelija voi halutessaan ilmoittaa luopuvansa tutkinnonsuoritusoikeudestaan. Luopumispäätös on sitova.