27.06.2018

Opiskeluajan rajaus ja lisäajan hakeminen

Jos opiskeluoikeus on päättymässä tai jo päättynyt, opintojen loppuun suorittamiseksi voi hakea lisäaikaa tiedekunnalta.
Opiskeluajan rajaamista koskeva laki tuli voimaan 1.8.2005. Lakia sovelletaan opiskelijoihin, jotka ovat aloittaneet opintonsa lukuvuonna 2005-2006 tai sen jälkeen.
  • Kandidaatin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tavoiteaika on 3 lukuvuotta
  • Maisterin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tavoiteaika on 2 lukuvuotta

Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässa ajassa. Pelkästään maisterin tutkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaan pitämisestä. Enimmäisaikaan ei myöskään lasketa muuta enintään neljän lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi.

Yliopisto voi myöntää opiskelijalle, joka ei ole suorittanut tutkintoa säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Lisäaikaa myönnetään, kun opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamisesta. Muutoin opiskelija menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.