29.01.2018

Aiemmat ympäristötieteen ja -teknologian erillisopintokokonaisuudet (ent. sivuainekokonaisuudet)

Ympäristötieteen ja -teknologian vanhat erillisopintokokonaisuudet

Opetussuunnitelmakaudella 2014-2017 bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opetusohjelmassa oli tarjolla ympäristötieteen ja teknologian alalla erillisinä opintokokonaisuuksina opiskeltavaksi ympäristötieteen ja -teknologian perus- ja aineopinnot. Jäljempänä on kuvattu, mitä kyseisiin opintokokonaisuuksiin sisältyi.

Opiskelijat, joiden tarkoituksena oli suorittaa aineopintotasoiset opinnot ympäristötieteestä ja -teknologiasta, saattoivat suorittaa aineopintojen edeltävinä perusopintoina myös bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) ja tämän jälkeen ympäristötieteen ja -teknologian aineopinnot (35 op). Opiskelijan tuli kuitenkin suorittaa opintojakso YMPP125 ennen opintojaksoa YMPA225.

Ympäristötieteen ja -teknologian perusopinnot, 25 op

BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op
BIOP302 Vesi ja vesistöt, 5 op
YMPP105 Ympäristönsuojelun perusteet, kirjatentti, 3 op
YMPP125 Ympäristökemian ja toksikologian perusteet, 4 op
YMPP152 Ilmansuojelu ja melu, 4 op
Valinnaisia YMP-opintoja 4 op

Ympäristötieteen ja -teknologian aineopinnot, 35 op

YMPA201 Ympäristöteknologian perusteet, 5 op
YMPA202 Energiateknologian perusteet, 4 op
YMPA209 Ilmasto ja globaalimuutos, 4 op
YMPA213 Vesihuollon perusteet, 4 op
YMPA225 Ekotoksikologian ja riskinarvioinnin perusteet, 5 op
YMPA253 Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto, 3 op
YMPA260 Jätehuoltotekniikka, 4 op
Valinnaisia ympäristöalaa tukevia aineopintoja, 6 op